Aktuality

19. 5. 2023 17:59

Stanovisko NERV k vládnímu konsolidačnímu balíčku

Národní ekonomická rada vlády (NERV) diskutovala, analyzovala a hodnotila Ozdravný balíček 2024/2025 Vlády ČR (dále také jako „balíček“), představený na tiskové konferenci ve čtvrtek 11. května 2023. Členové Pracovní skupiny NERV Veřejné finance a nakonec i celého NERVu se shodli na následujícím stanovisku:

  1. NERV oceňuje snahu vlády přistoupit po několikaměsíčních přípravách a náročném hledání shody k ozdravení veřejných rozpočtů a postupně tak sadou opatření v oblasti veřejných rozpočtů (1) pomoci českým veřejným financím k návratu na udržitelnou trajektorii.
  2. Jakkoli se členové NERVu klíčové závěrečné politické části vyjednávání neúčastnili ani v rolích pozorovatelů a ani jako podpora analytická, kvitují, že řada návrhů NERVu ze sady opatření představených vládě v loňském roce (2) se do konečné verze balíčku dostala. Jakkoli jde v řadě případů o opatření v modifikované podobě oproti původním návrhům (podpora stavebního spoření zůstává, pouze je její výše omezena; daňová sleva na nepracující manželku/manžela není zrušena bez náhrady; úpravy zdanění příjmů fyzických osob přinášejí spíše symbolický výnos ve srovnání s tím, jak velkou částí jejich předchozí úpravy k aktuálnímu deficitu přispěly; plošnost a nikoli zacílenost snižování provozních výdajů, objemu platů či dotací apod.), řada opatření v balíčku chybí (snížení nákladů na chod samospráv, rušení a restrukturalizace resortních výzkumných institucí; konkrétní škrty v počtech zaměstnanců veřejného sektoru; zrušení výjimky u spotřební daně na tiché víno atd.). Naopak řada návrhů jde nad či mimo rámec doporučení NERVu (zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob; opětovné zavedení placení nemocenského pojištění zaměstnanci). Přesto je výsledný kompromisní balíček akceptovatelnou kombinací opatření, která pomůže veřejným financím a neohrozí svou kalibrací křehké oživení domácí ekonomiky.​

  3. Uvedený ozdravný balíček, pokud bude uveden do praxe, umožňuje snížit celkové schodky veřejných financí zřetelně pod 2 % HDP v horizontu roku 2025 a zároveň snížit strukturální schodek o zhruba 1 procentní bod oproti roku 2022. Jde o výrazný pokles ve srovnání s covidovými roky 2020 a 2021, kdy se schodky veřejných rozpočtů pohybovaly mezi 5–6 % HDP, i oproti roku 2022, kdy schodek dosáhl hodnoty 3,6 %. Ozdravný balíček má navíc v součtu, i přes plánované změny nepřímých daní, z hlediska celkové cenové hladiny neutrální či mírně protiinflační vliv v časovém horizontu, na který cílí.

  4. NERV nicméně upozorňuje, že tento ozdravný balíček nepostačuje k definitivnímu a dlouhodobě ukotvenému řešení problémů veřejných financí. Bez dalších (zejména strukturálních) změn bude nutné v konsolidačním úsilí přinejmenším v této relativně mírné podobě pokračovat i po roce 2025.

  5. NERV si zároveň není vědom existence jakéhokoli jiného podobně detailního a kompaktního návrhu na konsolidaci, kterou by nabízel ve veřejném prostoru kdokoli jiný. Nemůže tak udělat komparaci s jinými alternativami.

  6. NERV konstatuje, že klíčovou roli v celém procesu konsolidace nyní hraje samotná implementace balíčku, tedy jeho faktické prosazení do právního řádu a do exekutivních rozhodnutí vlády v letech 2024 a 2025. NERV se přimlouvá za to, aby balíček zůstal ve stávající podobě, bez dalších změn, s výjimkou možných technických či administrativních úprav, které se mohou ukázat jako nezbytné v průběhu legislativního procesu. (Nicméně i takové změny musejí být provedeny tak, aby dopady na celkové konsolidační úsilí byly neutrální, tedy případné snižování příjmů či zvyšování výdajů díky technickým úpravám musí kompenzovat případné zvýšení příjmů či snížení výdajů jiných.)

  7. NERV zároveň předpokládá, že vláda bude svými aktivními či pasivními rozhodnutími dělat vše pro to, aby se obsah ozdravného balíčku následně „nevyprázdnil“ dodatečnými významnými novými veřejnými výdaji či dodatečným zřetelným snižováním veřejných příjmů, které při tvorbě tohoto balíčku nebyly předpokládány. Pak by ambice celé konsolidace byla zpochybněna a čísla uvedená výše by nebylo možné naplnit (to vše samozřejmě platí za předpokladu, že se neobjeví nový, zcela mimořádný vnější či vnitřní ekonomický šok, který by aktivitu vlády ospravedlňoval).

  8. Zároveň je NERV připraven poskytnout analytickou a odbornou pomoc při přípravě případných dalších vládou zvažovaných opatření, které mohou napomoci úsilí o dlouhodobou udržitelnost veřejných financí v příštích letech. Prostor pro další kroky cestou podobných a implementačně snadnějších parametrických změn je však již výrazně omezen a je třeba pokračovat cestou změn strukturálních (systémových).

  9. V té souvislosti NERV doporučuje, aby byly vládou komunikovány jednak analytické podklady stávajícího balíčku, a nadto analýza jeho zásadních dopadů na ekonomiku, a  jednotlivé skupiny obyvatel, což bude důležité pro jeho přijetí veřejností.


1: Nedílnou součástí stabilizace veřejných rozpočtů jsou i úpravy penzijního systému, které budou projednávány zvlášť. Velká část z nich je v souladu s doporučeními či představami NERVu, které byly komunikovány vládě a následně i veřejnosti v přiložených stanoviscích.
/assets/media-centrum/aktualne/Podnety-pro-upravy-I--duchodoveho-pilire.pdf a /assets/media-centrum/aktualne/Podnety-pro-reformu-III--duchodoveho-pilire.pdf

2: Materiál z 3. 11. 2022: /cz/nerv-prezentoval-vlade-namety-z-oblasti-rozpoctu-a-energeticke-krize-200401/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie