Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

 


K podpoře romské integrace realizuje Úřad vlády tři dotační programy:

Posláním těchto programů je vytvoření takových podmínek, aby dotčení občané byli schopni se sami aktivně zapojit do překonávání svého nepříznivého postavení ve společnosti a jeho důsledků. Dotace jsou poskytovány dle Směrnice vedoucí Úřadu vlády České republiky č. 24/2019 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, která upravuje postup žadatelů o poskytnutí neinvestiční dotace k financování programů v oblasti lidských práv, příjemců dotace a Úřad vlády České republiky, jako poskytovatele dotace.Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na následující kalendářní rok se zveřejňuje zpravidla do 31. července běžného roku. Žadatelé o dotaci mohou Úřadu vlády ČR žádost o poskytnutí dotace podat prostřednictvím webové aplikace zpravidla do 30. září kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž může být požadovaná dotace poskytnuta.

Během října jsou žadatelé o dotaci v případě potřeby vyzváni k odstranění formálních nedostatků žádosti. Na přelomu listopadu/prosince zpravidla zasedá Komise pro hodnocení projektů v rámci jednotlivých dotačních programů (dále jen „Komise“). Během jednání Komise navrhne, kterému žadateli doporučuje zcela poskytnout dotaci, kterému žadateli doporučuje žádost upravit, a kterou žádost navrhuje zcela zamítnout. V lednu následujícího roku jsou žadatelé vyzvání k úpravám žádosti, a to na základě doporučení Komise. Komise následně jedná o upravených žádostech. Rozhodnutí o poskytnutí dotace či zamítnutí žádosti se zasílají zpravidla v březnu. Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace pak zasílá příjemce dotace Úřadu vlády v únoru následujícího roku, na který mu byla dotace poskytnuta.

Dotační program  Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce  je preventivního charakteru a je určen pro neziskové organizace na realizaci neinvestičních projektů podporujících příslušníky romské komunity a obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Účelem programu je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Z programu lze podpořit projekty, které využívají principy komunitní práce, tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity mj. vedoucí ke zlepšení sousedských vztahů. Dále lez podpořit aktivity, které doplňují terénní programy, sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel prokáže analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.

Doplňkovou součástí projektů může být edukační a informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro veřejnost, pořádání odborných konferencí a seminářů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací, které se vztahují k potřebám cílové skupiny a příp. ke zlepšení sousedských vztahů.

Účelem dotačního programu Podpora terénní práce je zabezpečení druhu vykonávané práce terénní pracovník, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí. Společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku odmítají. Návštěvy v domácnostech osob z cílové skupiny v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím. Terénní pracovník vykonává následující okruhy činností: osvěta o právech příslušníků romské menšiny a podpora aktivního občanství příslušníků romské menšiny; podpora cílové skupiny při řešení problémů v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení, chudoby a diskriminace; práce s cílovou skupinou (jednotlivci nebo komunita) vedoucí k zmocňování jejích členů.

Dotace v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti se poskytuje za účelem zabezpečení druhu vykonávané práce krajský koordinátor pro romské záležitostiv organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje. Kraj, jako příjemce dotace zajistí organizační zařazení koordinátora do struktury krajského úřadu tak, aby byl zabezpečen mezirezortní a mezioborový přístup při řešení problematiky integrace romské menšiny v kraji, a to v návaznosti na činnosti koordinátora.


Pracovníci zajišťující administraci dotačních programů

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce: Denisa Černohousová, email: cernohousova.denisa@vlada.cz,  tel. +420 224 003 958

Podpora terénní práce: PhDr. Martina Seidlová, email: seidlova.martina@vlada.cz, tel. +420 224 003 959

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti: PhDr. Martina Seidlová, email: seidlova.martina@vlada.cz, tel. +420 224 003 959

Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků: Denisa Černohousová, email: cernohousova.denisa@vlada.cz, tel. +420 224 003 958