Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

30. 9. 2001 12:02

Záznam 29. schůze Bezpečnostní rady státu, 25. 9. 2001

(přijata usnesení č. 208 - 215)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

V úvodu předseda vlády a předseda Rady přivítal předsedu Senátu Parlamentu České republiky a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kteří se zúčastnili projednávání prvního bodu programu schůze. Předseda vlády a předseda Rady seznámil přítomné s programem schůze, uvedl, že neudělil výjimku z připomínkového řízení u materiálu “Informace o připravované změně vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky EXPLOSIA, součásti odštěpného závodu Synthesia akciové společnosti Aliachem”, a proto nebude na této schůzi projednáván. Dále ministr vnitra stáhnul z programu schůze materiál “Návrh závazného postupu pro řešení krizových situací spojených s terorismem na území České republiky, nebo v zahraničí a dotýkajících se zájmů České republiky a obdobných událostí spojených se závažným ohrožením vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky”. Takto upravený program byl všemi přítomnými schválen.

1. Aktuální informace k opatřením v souvislosti s teroristickým útokem na USA

Rada vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany a ministrem vnitra a přijala u s n e s e n í č. 208/D a 209/T.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

2. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Návrhu na vytvoření systémové ochrany státních hranic České republiky

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala u s n e s e n í č. 210.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že materiál předkládá v souladu s usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 20. června 2000 č. 97 a usnesením vlády ze dne 19. července 2000 č. 733. Konstatoval, že cílem zprávy je podat pravidelnou informaci o plnění úkolů vyplývajících z návrhu na vytvoření systémové ochrany státních hranic České republiky. Konstatoval, že k 1. lednu 2002 bude vytvořen nový samostatný útvar Policie České republiky s celorepublikovou působností řádově o počtech 8000 osob. Dále uvedl, že materiál je rozdělen do dvou částí. V prvé části je uveden současný stav v plnění úkolů stanovených v dříve uvedených usneseních. V druhé části je zařazen návrh na změnu termínu převedení agendy týkající se povolování pobytu cizinců na území ČR a správní řízení s tím související od služby cizinecké a pohraniční policie do působnosti Ministerstva vnitra a krajských úřadů.

3. Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala u s n e s e n í č. 211.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že materiál předkládá na základě usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 1999 č. 56, kterým byla schválena “Strategie vzdělávání v oblasti krizového řízení”. Konstatoval, že koncepce byla připravena meziresortní pracovní komisí, jejímiž členy byli zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Správy státních hmotných rezerv. Dále uvedl, že v koncepci se předpokládá, že vzdělávání v oblasti krizového řízení se bude realizovat především ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra, ale současně budou využity i vysoké školy a vyšší odborné školy, jejichž vzdělávací programy jsou blízké oblasti krizového řízení. Materiál byl projednán ve Výboru pro civilní nouzové plánování a posouzen v rámci meziresortního připomínkového řízení.

4. Návrh opatření k ratifikaci Dohody o adaptaci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 212.

V úvodním vystoupení náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že cílem materiálu je informovat o stavu plnění Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (S-KOS) a současně navrhnout postup pro zahájení vnitrostátní přípravy ratifikačního procesu k Dohodě o adaptaci S-KOS. Konstatoval, že Dohoda o adaptaci S-KOS byla podepsána 19. listopadu 1999 v Istanbulu na Summitu OBSE a podléhá ratifikaci. Členské státy NATO se dohodly, že vzhledem k neplnění početních limitů ze strany Ruska odloží ratifikaci na dobu, až nastanou vhodné podmínky pro zahájení ratifikačního procesu. Dále uvedl, že Rusko se postupně přibližuje ke splnění svých závazků (snižování v oblasti křídelní zóny). Rovněž lze zaznamenat pokrok i v oblasti politických závazků týkajících se stahování ruské vojenské techniky z Gruzie a Moldávie, proto se předpokládá, že Spojenci v průběhu roku 2002 zahájí ratifikační proces. Z tohoto důvodu se navrhuje zahájit v České republice přípravné práce k ratifikaci Dohody o adaptaci S-KOS tak, aby ratifikační materiál byl předložen nejpozději do 31. prosince 2001 k posouzení Radě.

5. Informace o připravované změně vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky EXPLOSIA, součásti odštěpného závodu Synthesia akciové společnosti Aliachem

Materiál byl stažen z jednání schůze z důvodu, že nebylo provedeno připomínkové řízení.

6. Návrh Zprávy o činnosti Bezpečnostní rady státu

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 213.

V úvodním vystoupení náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že Návrh Zprávy o činnosti Bezpečnostní rady státu (dále jen “Návrh Zprávy”) je předkládán na základě usnesení vlády ze dne 3. ledna 2001 č. 14, k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémové řešení a na základě upřesnění ministra a vedoucího Úřadu vlády České republiky. Návrh Zprávy má především statistický charakter a je zpracován za období od vzniku Bezpečnostní rady státu do 31. prosince 2000, respektive do 30. června 2001. Konstatoval, že údaje o činnosti jednotlivých pracovních orgánů Bezpečnostní rady státu byly vypracovány v součinnosti se sekretariáty těchto orgánů. Po schválení Zprávy Bezpečnostní radou státu bude následně, na základě výše uvedeného usnesení vlády, zaslána ministru a vedoucímu Úřadu vlády České republiky, který ji využije při zpracování souhrnné situační zprávy o činnosti jednotlivých poradních a pracovních orgánů vlády, která bude projednána na schůzi vlády České republiky. V závěru uvedl, že v dalším období se zprávy o činnosti Bezpečnostní rady státu za uplynulý rok budou předkládat vládě vždy do 31. března následujícího roku, a to včetně dosavadního ročního vyhodnocení systému Bezpečnostní rady státu, čímž dojde ke sjednocení slovního a statistického hodnocení.

7. Návrh závazného postupu pro řešení krizových situací spojených s terorismem na území České republiky, nebo v zahraničí a dotýkajících se zájmů České republiky a obdobných událostí spojených se závažným ohrožením vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky

Materiál byl stažen z programu jednání.

8. Informace o využití chráněných míst velení Armády České republiky

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala u s n e s e n í č. 214.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

9. Informace o průběhu procesu posuzování úrovně akceptace návrhů Cílů výstavby sil FP 2002

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala u s n e s e n í č. 215.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

10. Různé

Ministr vnitra seznámil Radu s tím, že v současné době probíhá projednávání krizového zákona v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Řeší se tím převod úkonů, které obhospodařují okresní úřady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X