Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

25. 7. 2000 11:50

Záznam 18. schůze Bezpečnostní rady státu, 18. 7. 2000

            (přijata usnesení č. 103-106)

Schůzi Bezpečnostní rady státu řídil předseda vlády a předseda Rady Miloš Zeman.

Program:

1. Návrh Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situacíRada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 103.

V úvodním vystoupení náměstek ministra vnitra uvedl, že je to materiál, který je velmi potřebný a jeho absence velmi citelně chyběla při povodních v roce 1997. Zdůraznil, že Ministerstvo zemědělství odvedlo velmi dobrou práci, a to za situace, kdy výkonné složky systému, které zabezpečují zásobování pitnou vodou, jsou již zprivatizovány. Konstatoval, že materiál byl projednán ve Výboru pro civilní nouzové plánování. Následně ministr zemědělství jako zpracovatel materiálu uvedl, že Koncepce byla zpracována v součinnosti s ministerstvy zdravotnictví, vnitra, obrany, životního prostředí a Správou státních hmotných rezerv a byla rovněž konzultována se Státním zdravotním ústavem a vybranými zástupci provozovatelů vodovodů a některými zástupci krizového řízení na regionální úrovni. Zdůraznil, že hlavním záměrem Koncepce je vytvoření systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací, který bude zajišťován podle konkrétních podmínek buď vlastními silami a prostředky krizových orgánů ve spolupráci s provozovateli vodohospodářské infrastruktury nebo s využitím Služby pro nouzové zásobování vodou, která v krizových stavech bude začleněna do ostatních složek Integrovaného záchranného systému. Konstatoval, že Koncepce vychází ze zhodnocení současného stavu a nastiňuje perspektivu po přijetí nových právních norem (krizové legislativy a zákona o veřejných vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) v návaznosti na bezpečnostní rizika definovaná v Bezpečnostní strategii ČR. V závěru zdůraznil, že Koncepce je dokumentem, který bude dále upravován a rozvíjen v návaznosti na přijímanou legislativu a reformu veřejné správy a je výchozím materiálem pro výstavbu systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích. Realizace opatření navrhovaných v Koncepci se předpokládá v období od nabytí účinnosti krizového zákona až do roku 2010.

V diskusi bylo uvedeno, že způsob zabezpečení ozbrojených sil a sborů pitnou vodou ve všech druzích krizových situací musí být obsažen v samostatném dokumentu podléhajícímu příslušnému stupni utajení. Bylo doporučeno, aby gestorem zpracování tohoto materiálu bylo rovněž Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvy obrany a vnitra v termínu do 30. června 2001.

2. Modernizace tanku T-72

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 104. 

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam tohoto bodu utajovaného charakteru.

3. Ústní informace o stavu příprav bezpečnostních opatření k Výročním zasedáním Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v září 2000 v Praze

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 105.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam tohoto bodu utajovaného charakteru.

4. Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za období let 1998 - 1999

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 106. 

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam tohoto bodu utajovaného charakteru.

5. Různé

K problematice části vojenského archivu, uloženého po dělení Československé federativní republiky na Slovensku, což se v poslední době objevilo v médiích Rada zaujala jednoznačné stanovisko, dělení federace je ukončeno a v žádném případě se tato oblast nebude znovu otevírat.

Předseda vlády

a předseda Bezpečnostní rady státu

Ing. Miloš Z e m a n, v. r.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty