Stránka byla přesunuta do archivu

6. 6. 2013 17:42

Organizace sekce lidských práv

Sekce lidských práv má v gesci spravování oblastí lidských práv, romské menšiny, národnostních menšin neziskových organizací, zdravotně postižených a sociálního začleňování. Jednotlivé odbory sekce spolupracují a intenzivně komunikují s orgány veřejné správy (státní správy i samosprávy), nevládními neziskovými organizacemi a odborníky na uvedené problematiky. Sekce také poskytuje odborné a administrativní zázemí pro fungování pracovních a poradních orgánů vlády, které vláda k těmto oblastem zřídila.

Bc. Martin Šimáček
Pověřen zastupováním ředitele Sekce pro lidská práva
Odbor lidských práv a ochrany menšin
PhDr. Mgr. Andrea Baršová
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
Bc. Martin Šimáček
 • Oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva
 • Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
 • Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
 • Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
 • Oddělení řízení a koordinace
 • Oddělení lokálních koncepcí

 

Odbor lidských práv a ochrany menšin

Odbor lidských práv a ochrany menšin zajišťuje koncepční, analytickou, legislativní a osvětovou činnost v oblastech lidských práv, práv národnostních menšin a Romů, postavení osob se zdravotním postižením a činnosti nestátních neziskových organizací. Zajišťuje činnost pěti poradních orgánů vlády:

Odbor administruje pět neinvestičních dotačních titulů k financování programů v oblasti lidských práv:

 1. Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených
 2. Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
 3. Podpora terénní práce
 4. Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
 5. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Ředitelkou odboru je PhDr. Mgr. Andrea Baršová.

Oddělení sekretariátu Rady vlády pro lidská práva

 • zajišťuje činnost Rady vlády ČR pro lidská práva a jejích výborů
 • předkládá vládě podněty Rady vlády ČR pro lidská práva a jejích výborů ke zlepšení úrovně ochrany lidských práv v České republice
 • sleduje ochranu a dodržování lidských práv v České republice a dodržování jejích mezinárodních závazků v dané oblasti a předkládá vládě každoroční Zprávu o stavu lidských práv v České republice
 • koordinuje vypracování periodických a dalších zpráv o plnění mezinárodních závazků v oblasti lidských práv a přípravu jejich projednávání na mezinárodních fórech
 • posuzuje v připomínkovém řízení vládní materiály nelegislativní i legislativní povahy z hlediska zajištění ochrany lidských práv a zákazu diskriminace
 • plní další odbornou činnost zmocněnce vlády pro lidská práva v oblasti ochrany lidských práv

Vedoucím oddělení je Mgr. Jakub Machačka.

Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny

 • zajišťuje činnost Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a jejích výborů (Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace, Výbor pro Evropskou platformu a Dekádu romské inkluze, Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování) a Rady vlády pro národnostní menšiny a jejích výborů (Výbor pro dotační politiku, Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy)
 • koordinuje přístup orgánů veřejné správy v oblasti práv a postavení národnostních menšin a integrace Romů, spolupráci mezi ústředními orgány státní správy a kraji, zajišťuje spolupráci na mezinárodní úrovni (EU, OBSE, Rada Evropy a OSN).
 • zabývá se koncepční, analytickou, osvětovou a vzdělávací činností v oblasti práv národnostních menšin a Romů; připomínkuje vládní materiály z hlediska práv menšin a Romů
 • zpracovává pro vládu Koncepci romské integrace a právní úpravy ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin; každoročně zpracovává pro vládu rovněž Zprávu o situaci romské menšiny v České republice a Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice
 • připravuje informace o plnění mezinárodních závazků ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin a Romů (Zprávy o naplňování Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, Zprávy o naplňování Evropské charty regionálních či menšinových jazyků)
 • administruje dotační titulyPodpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce,Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Vedoucím oddělení je Martin Martínek, M.A.

Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

 • zajišťuje činnost Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a jeho odborných skupin pro regionální rozvoj, pro sociální politiku, pro vzdělávání a pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • koordinuje politiku ČR pro oblast rovnoprávného postavení a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením
 • zpracovává pro vládu Národní plány pro podporu a integraci osob se zdravotním postižením, průběžné zprávy o jejich plnění
 • připomínkuje právní předpisy z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením
 • administruje a vytváří koncepci Národního rozvojového programu mobility pro všechny a dotačního program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených;
 • spolupracuje s orgány EU, Rady Evropy a OSN v oblasti naplňování práv osob se zdravotním postižením

Vedoucím oddělení je JUDr. Pavel Ptáčník.

Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

 • zajišťuje činnost Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, včetně činnosti jejího předsednictva, jejích výborů (Výbor pro EU a Výbor pro legislativu a financování) i pracovních skupin
 • je odborným pracovištěm pro otázky nestátních neziskových organizací (NNO) a vztahu státní správy k NNO
 • každoročně zpracovává pro vládu tyto materiály: Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro následující rok, Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů za uplynulý rok a Hodnotící informaci o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu za uplynulý rok¨
 • sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost NNO, připomínkuje návrhy právních úprav, které mají vztah k NNO
 • iniciuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů
 • sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci EU, o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO a o finančních zdrojích s tím souvisejících; spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v ČR, pokud se jejich využívání k NNO vztahuje
 • monitoruje a vytváří koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí RVNNO nebo jejího předsedy k legislativním a politickým opatřením, která se týkají postavení a fungování NNO

Vedoucím oddělení je JUDr. Hana Frištenská

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura)

 Odbor pro sociální začleňování (Agentura) je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Agentura:

 • pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy.
 • propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly).
 • spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.

Aktuální informace o činnosti Agentury najdete na webové stránce www.socialni-zaclenovani.cz nebo na facebookové stránce Agentury.

Ředitelem odboru je Bc. Martin Šimáček

Oddělení lokálních koncepcí

Oddělení lokálních koncepcí (OLK) zajišťuje přímou podporu v procesu sociálního začleňování městům a obcím, se kterými Agentura spolupracuje. V každém městě či obci působí jeden lokální konzultant Agentury. Ten v místě vede proces strategického plánování sociálního začleňování připravovaný členy tzv. Lokálního partnerství platformy, kterou Agentura k tomuto účelu v každém městě, se kterým spolupracuje, zřizuje. Lokální konzultanti následně pomáhají partnerům ve městech a obcích s přípravou a podáváním projektových žádostí. Oddělení lokálních koncepcí taktéž zajišťuje metodické vedení a vzdělávání lokálních konzultantů.

Vedoucím oddělení je Bc. Jakub Švec.

Oddělení řízení a koordinace

Oddělení řízení a koordinace (OŘK) zajišťuje odborný a vzdělávací servis pro práci lokálních konzultantů v jednotlivých městech a obcích, se kterými Agentura spolupracuje. Pracovníci tohoto oddělení sledují aktuální trendy v oblastech bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních služeb či prevence kriminality. Zapojují se do připomínkování vznikající legislativy.

Vedoucím oddělení je Mgr. Alena Zieglerová.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X