Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

7. 11. 2023 10:07

Informace týkající se legislativy

Žádost o poskytnutí novely zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (trestní řád)

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 13. října 2023 Vaše písemné podání s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádáte o poskytnutí informací:

„… - byla-li v letošním roce předložena vládě ke schválení změna/úprava či nové znění trestního řádu, trestního zákoníku (dále jen novela)

A pokud ano, kdy se tak stalo

- žadatel povinný subjekt zdvořile prosí o poskytnutí vládou schválené novely

- nebylo-li nic schváleno, žadatel prosí o toto sdělení.“

V reakci na Vaši žádost si dovolujeme nejprve uvést, že vládní návrh novely, případně nové znění některého z Vámi uvedených zákonů, nebyl v letošním roce vládě České republiky ke schválení předložen.

Pro úplnost si dovolujeme sdělit, že ve Vámi vymezeném období byly vládě České republiky předloženy dva poslanecké návrhy, které obsahují mimo jiné i novelu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (trestní řád). Poslanecké návrhy zákonů vláda České republiky neschvaluje. Ve smyslu čl. 44 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, má vláda právo se k těmto návrhům vyjádřit. Nevyjádří-li se do třiceti dnů od doby, kdy jí byl návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila kladně.

První z těchto návrhů je návrh poslanců Stanislava Blahy, Ondřeje Lochmana, Jiřího Slavíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento návrh byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk č. 365/0 dne 18. ledna 2023. Návrh byl dne 19. ledna 2023 zaslán k vyjádření stanoviska vládě a vláda své stanovisko zaslala dne 17. února 2023. Tento návrh byl v legislativním procesu schválen a zákon vyhlášen dne 5. června 2023 ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2023 Sb.

Druhý návrh byl předložen poslankyněmi Zuzanou Ožanovou a Helenou Válkovou. Jednalo se o návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 424/0 dne 20. dubna 2023. Návrh byl následně zaslán vládě k vyjádření stanoviska dne 21. dubna 2023. Vláda zaslala své stanovisko dne 19. května 2023. V tomto případě nebyl legislativní proces dosud ukončen.

Výše uvedené poslanecké návrhy zákonů včetně paragrafovaného znění a důvodové zprávy, ve znění předloženém na jednání vlády České republiky dne 15. února 2023, respektive dne 17. května 2023, si Vám dovolujeme zaslat jako přílohy této odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

 

Příloha

Příloha č. 1 – sněmovní tisk č. 365/0

Příloha č. 2 – sněmovní tisk č. 424/0

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty