Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Odbor věcných politik EU

Ředitelkou odboru je Mgr. Ing. Markéta Krčmářová

Odbor věcných politik EU je tvořen dvěma odděleními:


Oddělení evropských programů a fondů

Oddělení  zajišťuje  koordinaci  pozic ČR v oblasti politiky soudržnosti ve spolupráci  s Ministerstvem pro místní rozvoj jakožto gestorem pro tuto oblast. Souběžně monitoruje vybrané programy v přímém řízení Evropské komise a jejich doplňkovost s ESIF. Ve spolupráci s gestorem (MMR) zajišťuje koordinaci pozic ČR v oblasti politiky soudržnosti. Zastupuje Úřad vlády ČR/Sekci pro evropské záležitosti na pracovních platformách a v pracovních orgánech zabývajících se problematikou evropských programů a fondů (např. Rada pro EU fondy, monitorovací výbory operačních programů, pracovní skupiny, relevantní platformy Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, atd.), a to za účelem vytváření přehledu o aktuálních směrech a diskutovaných tématech v dané oblasti. Oddělení rovněž vykonává roli Národního kontaktního místa programu přímo řízeného Evropskou komisí Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV), prostřednictvím kterého pomáhá ČR aktivně se zapojit do mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Cílem programu CERV je chránit a prosazovat práva a hodnoty Unie zakotvené ve Smlouvách EU a v Listině základních práv EU.

Oddělení je dále příjemcem podpory z projektu  Nástroje pro technickou  podporu (TSI). Projekt Evropské komise má zajišťovat celkovou koordinaci a zapojení ministerstev (především MMR, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu) pro praktickou aplikaci principu Do No Significant Harm (DNSH), tj. uplatňování zásady „významně nepoškozovat“.

Vedoucí Oddělení evropských programů a fondů je PhDr. Pavla Košťálová, Ph.D., MPA.

Oddělení hospodářských politik EU

Oddělení hospodářských politik EU je gestorem pro tvorbu, koordinaci a monitoring provádění Národního programu reforem ČR a jeho vnější komunikaci. Zajišťuje výkon gesce k agendám evropského semestru a hospodářských politik. Připravuje odborná stanoviska, instrukce a rámcové pozice, využívané též ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady pro jednání v rámci institucí a orgánů EU.

Oddělení je gestorem k nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, který je v ČR implementován prostřednictvím Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oddělení hospodářských politik současně plní roli národní koordinační autority  Nástroje pro technickou podporu (Technical Support Instrument) Evropské komise. Ve spolupráci s Odborem koordinace evropských politik Úřadu vlády se podílí na formulaci, koordinaci a provádění hospodářské a finanční politiky ČR vůči EU, přípravě mandátů, instrukcí a pozic souvisejících s jednáním Evropské rady a Rady pro obecné záležitosti v oblasti hospodářské a finanční politiky.

Oddělení monitoruje a koordinuje iniciativy a návrhy týkající se hospodářské a měnové unie, bankovní unie a eurozóny a iniciativy a návrhy týkající se Evropského pilíře sociálních práv. V rámci této činnosti připravuje odborná stanoviska, instrukce a rámcové pozice. Současně za Úřad vlády vykonává činnost kontaktního místa (tzv. focal point) pro implementaci rozvojové Agendy 2030 a také editora vstupů Úřadu vlády do celostátní Databáze strategií.

Vedoucím Oddělení hospodářských politik EU je Mgr. Ing. Václav Klusák.