Odbor evropské institucionální a právní podpory

Ředitelem odboru je Mgr. Štěpán Pech.

Odbor evropské institucionální a právní podpory je odpovědný za koordinaci institucionální agendy a institucionální komunikaci, stejně jako za zpracování právních analýzy k vybraným evropským tématům. Odbor dále provádí analytický monitoring ve vybraných ekonomických záležitostech EU, jakož i vyhodnocování hospodářských dopadů konkrétních evropských politik. Odbor rovněž koordinuje pozice ČR k procesu spojenému s vystoupením Spojeného království z EU. Dále provádí koordinaci aktivit stanovených Strategií podpory Čechů v institucích EU. Odbor evropské institucionální a právní podpory tvoří:

  • Oddělení právně-analytické podpory
  • Oddělení institucionální podpory

Oddělení právně-analytické podpory (OPA)

Oddělení právně-analytické podpory odpovídá za přípravu odborných stanovisek a právních a ekonomických analýz pro předsedu vlády ČR a ministra pro evropské záležitosti. Dále zajišťuje gesci k vybraným dokumentům a legislativním aktům zásadní politické povahy, jejichž obsah bezprostředně souvisí s právní problematikou EU. Oddělení také zajišťuje gesci ke konkrétním pracovním skupinám Rady. V rámci působnosti Sekce oddělení odpovídá za přípravu podkladů k infringementům a podává informace o probíhajících i možných řízeních o porušení povinnosti. Oddělení dále provádí analytický monitoring ve vybraných ekonomických záležitostech EU a vyhodnocuje hospodářské dopady konkrétních evropských politik. Oddělení právně-analytické podpory rovněž vede a aktualizuje databázi ekonomických indikátorů. V rámci oddělení působí „zástupce odborného gestora“, který ve vztahu k programu TA ČR BETA2 navrhuje nebo schvaluje úkony za odborného garanta (tj. Úřad vlády). Oddělení také koordinuje pozice ČR k procesu spojenému s vystoupením Spojeného království z EU a související problematiku ve vztahu k připravenosti na konec přechodného období. V této souvislosti oddělení administruje webové stránky www.brexitinfo.cz.

Oddělení institucionální podpory (OIN)

Oddělení institucionální podpory odpovídá za agendu spolupráce s Evropským parlamentem (EP), především v rovině pravidelného monitoringu činnosti EP, zpracování analýz, podkladových materiálů či organizace schůzek se zástupci EP včetně českých europoslanců. Věnuje se otázce reformy institucí EU a zpracovává informační dokumenty pro státní správu i veřejnost. Oddělení má na starosti dále komunikaci s expertním zázemím evropských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu PČR. Je rovněž kontaktním bodem ČR pro žádosti o zpřístupňování dokumentů EU veřejnosti na základě nařízení č. 1049/2001 a zabývá se související problematikou legislativní transparentnosti EU. Důležitou agendou oddělení je také implementace Strategie podpory Čechů v institucích EU s důrazem na vysílání sekondovaných národních expertů do institucí EU. Oddělení rozvíjí spolupráci s Čechy již působícími v institucích EU a intenzivně podporuje jejich karierní postup a další vysílání zástupců státní správy ČR. Oddělení se dále spolupodílí na přípravách Konference o budoucnosti Evropy a je v rámci sekce zodpovědné za organizování studijních cest úředníků Evropské komise do ČR.

Vedoucí Oddělení institucionální podpory je Ing. Tereza Kůnová.