Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 2. 2015 12:46

Začala příprava Národního programu reforem 2015

Kulaté stoly k přípravě Národního programu reforem 2015 se uskutečnily od 16. do 18. února.
Kulaté stoly k přípravě Národního programu reforem 2015 se uskutečnily od 16. do 18. února.
Počátkem tohoto týdne uspořádal Úřad vlády ČR čtyři tematické diskuze věnované přípravě Národního programu reforem ČR pro rok 2015. Ten vláda považuje za klíčový dokument národní hospodářské politiky. Národní program reforem je každoročně v dubnu překládán také Evropské komisi v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik.

Série debat proběhla za účasti zástupců Parlamentu České republiky, hospodářských a sociálních partnerů, územní samosprávy, akademické sféry, Evropské komise a další zainteresované veřejnosti.

První ze série kulatých stolů byl zaměřen na veřejné finance a instituce. Zástupci Ministerstva financí představili aktuální makroekonomický výhled české ekonomiky, aktualizované projekce dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a opatření v oblasti boje proti daňovým únikům. Nově jmenovaný náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký informoval o naplňování zákona o státní službě.  V diskuzi se účastníci zajímali zejména o klíčové parametry připravovaného ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, očekávané dopady provedení opatření v oblasti boje proti daňovým únikům a apelovali na řádnou implementaci služebního zákona s odkazem na riziko zpoždění schvalování již připravených Operačních programů. Aktuálně probíhá intenzivní jednání vlády s Evropskou komisí ohledně uzavření této předběžné podmínky pro čerpání prostředků EU.

Druhý kulatý stůl se zabýval tématem podnikatelského prostředí, průmyslu a infrastruktury. Úvodní prezentace se věnovaly doporučením, která ČR dostala v loňském roce od Rady EU v oblasti regulovaných profesí a energetické účinnosti. Téma regulovaných profesí se dostalo do centra pozornosti v posledních letech v souvislosti s hledáním cest z ekonomické krize, neboť přílišná regulace je vnímána jako bariéra přeshraničního pohybu osob a služeb, může mít negativní vliv na pracovní trh a konkurenceschopnost dané země. ČR má přitom nejvíce regulovaných profesí z celé EU. Ze strany sociálních partnerů zazněla podpora revizi počtu regulovaných profesí. Dále se diskutovalo například o zvyšování energetické účinnosti, ale také digitální agendě.

Třetí ze série kulatých stolů pokrýval témata trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání. Prezentace byly zaměřeny na situaci v ČR v oblasti zaměstnanosti, dále na slaďování rodinného a pracovního života a také na problematiku vzdělávání. Diskutující se nejvíce zajímali o nový zákon o dětské skupině a kapacity mateřských a základních škol. Někteří z účastníků zároveň upozornili na problematiku osob, které se starají o nezaopatřené děti či starší příbuzné. Pozornosti se dostalo také tématu délky mateřské a rodičovské dovolené.

Závěrečný kulatý stůl byl zaměřen na kohezní politiku, výzkum, vývoj a inovace. Náměstek ministryně pro místní rozvoj Ondřej Votruba představil nová opatření v oblasti regulace veřejných zakázek, která přispějí k jejich efektivnímu a transparentnímu zadávání. Diskutována byla jak technická novela zákona o veřejných zakázkách, která vstoupí v účinnost v nejbližší době, tak probíhající přípravy nového zákona o zadávacích řízeních.  V oblasti výzkumu, vývoje a inovací byla prezentována Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS 3) a metodiky hodnocení výzkumných organizací. V souvislosti s financováním institucí účastníci kulatého stolu diskutovali různé zdroje financování, přípravu a využití nových operačních programů podporujících výzkum a zaměřili se také na udržitelnost projektů po ukončení jejich realizace. V rámci kohezní politiky sociální partneři ocenili snížení nedočerpání prostředků z fondů EU za rok 2014 a pro současný rok doporučili zaměřit se na přínos jednotlivých projektů, nikoli pouze na rychlé dočerpání zbývající alokace. V kontrolách u příjemců dotací bylo kritizováno opakované provádění kontrol a rozdílné postupy kontrolních subjektů, které se mohou projevit odlišnými závěry.

V návaznosti na podněty z diskuze na kulatých stolech bude Úřad vlády ČR v úzké spolupráci se zainteresovanými resorty pracovat na konkrétní podobě Národního programu reforem ČR pro rok 2015. První konsolidovaná verze dokumentu bude k dispozici na počátku března a bude předmětem dalších konzultací a jednání. Konečné schválení materiálu vládou je plánováno na polovinu dubna.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie