Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR je aktualizován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené usnesením vlády ČR ze dne 17. prosince 2018 č. 855 a v návaznosti na aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu schváleného usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769.

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR obsahuje pět základních částí:

  • vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
  • transparentnost,
  • řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
  • postupy při podezření na korupci,
  • vyhodnocování interního protikorupčního programu.

Hlavním cílem je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech Úřadu vlády ČR oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídících mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy v případě potřeby posílit.

Obecným cílem Interního protikorupčního programu Úřadu vlády ČR je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému takové prvky, které svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

Jedná se o protikorupční materiál, který není jednorázovým aktem, musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být operativně aktualizován. V této souvislosti je cílem IPP ÚV ČR sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky ČR a zabezpečit jejich rozpracování.

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR je vyhodnocován a případně aktualizován vždy do 31. března následujícího kalendářního roku, může být aktualizován i častěji, dle potřeby.

 

Připojené dokumenty