Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ochrana oznamovatelů

Úřad vlády České republiky zavedl v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím lze podávat oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Tento systém s účinností od 1. srpna 2023 v podstatě nahrazuje úpravu oznamování protiprávního jednání ve služebních úřadech státními zaměstnanci, která vycházela z § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a byla provedena v nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může podat fyzická osoba, která pro Úřad vlády České republiky vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, v jejíž souvislosti oznámení podává. V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů je vyloučeno přijímání oznámení od osoby, která pro Úřad vlády České republiky nevykonává či nevykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Příslušnými osobami byli podle § 9 odst. 1 ve spojení s § 10 zákona o ochraně oznamovatelů určeni Ing. Mgr. Dušan Uher, MgA. Marek Hladký a JUDr. Petra Hájková, kteří přijímají a posuzují důvodnost oznámení o možném protiprávním jednání, které:

a)

má znaky trestného činu,

b)

má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)

porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d)

porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1.

finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2.

daně z příjmů právnických osob,

3.

předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4.

ochrany spotřebitele,

5.

souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6.

bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7.

ochrany životního prostředí,

8.

bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9.

radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10.

hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11.

ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12.

ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13.

ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14.

fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

 

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Úřadu vlády České republiky lze podat následujícími způsoby:

  1. Zasláním příslušným osobám písemně prostřednictvím elektronické pošty na adresu whistleblowing@vlada.cz.
  2. Sdělením příslušným osobám ústně prostřednictvím následujících telefonních čísel:
    Ing. Mgr. Dušan Uher: +420 724 077 787
    MgA. Marek Hladký: +420 702 170 431
    JUDr. Petra Hájková: +420 771 299 274
  3. Sdělením příslušným osobám osobně.
  4. Vložením písemného oznámení do schránky umístěné v prostorách vestibulu před vrátnicí v budově Úřadu vlády České republiky, nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, označené „Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů“.

Přístup k podaným oznámením mají pouze příslušné osoby, přičemž se zajišťuje ochrana totožnosti oznamovatele a důvěrnosti oznamovaných informací. Oznamovatel ani jiná chráněná osoba podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů nesmí být v souvislosti s podáním oznámení vystaveni jakémukoliv odvetnému opatření ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat v souladu s § 13 a násl. zákona o ochraně oznamovatelů také Ministerstvu spravedlnosti České republiky, a to ústně pověřenému zaměstnanci nebo písemně. Podání oznámení je možné prostřednictvím zabezpečeného formuláře na internetové stránce https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.