Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

16. 6. 2016 10:11

Žádost o zaslání rozhodnutí Rady EU

Žádost o zaslání rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech a informaci, za jakých podmínek musí být předání do vykonávajícího státu možné jen za souhlasu odsouzené osoby.

Vážený pane,

Úřadu vlády ČR byla dne 3. června 2016 doručena Vaše žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí následujících informací.

  1. Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech.
  2. Informaci, za jakých podmínek musí být předání do vykonávajícího státu možné jen za souhlasu odsouzené osoby. Tedy kdy nelze předat odsouzenou osobu (za jakých podmínek) do jiného státu k výkonu trestu uloženého českým soudem.

K bodu 1. Vaší žádosti si Vám v příloze dovoluji zaslat požadované rozhodnutí Rady 2008/909/SVV.

K bodu 2. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že postavení Úřadu vlády ČR je upraveno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Jemu je svěřeno plnění úkolů souvisejících s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu vlády ČR, neboť se dotazujete na informace související s činností Ministerstva spravedlnosti. Z tohoto důvodu Vaši žádost o informace v zákonné lhůtě s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona, částečně odkládám. Doporučuji Vám obrátit se s Vaší žádostí přímo na věcně příslušné Ministerstvo spravedlnosti.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa, v.r.
ředitel odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – Rozhodnutí Rady 2008/909/SVV

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty