Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

9. 11. 2018 14:27

Národní plán investic

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Národního plánu investic.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 15. října 2018 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které žádáte o následující informace:

  1. Plné znění Národního plánu investic (dále jen PLÁNU), jak o něm mluví premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, viz https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/plan-investic-neni-hotov-vyberou-ho-ministri-rekl-babis_497476.html?showTab=diskutovane a https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/narodni-plan-investic-dostalova-zkompletuje-behem-zari/1656541, pokud je dokument hotový.
  2. Informaci o stavu přípravy PLÁNU a odhad termínu dokončení jeho přípravy.
  3. Jakou povahu bude výsledný PLÁN mít? (např. prezentaci, dokument, akční plán schvalovaný vládou)?
  4.  Úplný seznam subjektů (úřadů, dalších právnických osob, profesních sdružení apod.), které na přípravě PLÁNU spolupracují a osvětlení povahy této spolupráce.“

K bodu 1. Vaší žádosti uvádím, že námi bylo vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

K bodu 2. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že aktuálně probíhá třídění a interpretace velkého objemu dat s předpokladem dokončení celého materiálu a projednání na vládě na přelomu roku 2018 a 2019.

K bodu 3. Vaší žádosti si dovoluji uvést, že finální podoba Národního investičního plánu není ještě dořešena, nicméně probíhá rozsáhlá příprava první verze tohoto materiálu, na základě informací od jednotlivých oslovených subjektů.

K bodu 4. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že národní investiční plán připravuje, resp. koordinuje, Ministerstvo pro místní rozvoj, a to i dává podobu struktuře informací, které se o jednotlivých investičních akcích sbírají.

Ministerstvo pro místní rozvoj oslovilo v několika vlnách jednotlivé subjekty s žádostí o spolupráci na tvorbě Národního investičního plánu. Byly osloveny jednotlivé rezorty, kraje, města a zprostředkovaně také obce s tím, že mezi projekty mohly zahrnout pouze ty, které realizují samy, příp. jimi zřizované či příspěvkové organizace. Pro případné další informace v této věci si Vám dovoluji doporučit, abyste se obrátil na Ministerstvo pro místní rozvoj.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

v z. Mgr. Eva Hanušová v.r.
vedoucí Oddělení právního

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X