Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

24. 11. 2023 13:43

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se údajného zabavení soukromého majetku vládou ČR a poradců vlády ČR

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 30. října 2023 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), která byla formulována následovně.

1. Chystá se Vláda ČR *blokovat, *zabavovat, *znemožňovat užívat, či si *přisvojovat soukromý majetek? (* vyberte prosím české slovo - pojem, který Vláda ČR používá, nebo se chystá používat)
2. Bude se případné *blokování, *zabavování, *znemožňování užívat, či *přisvojování si soukromého majetku vládou ČR týkat i jiných lidí – občanů, jako například komunistů, StBáků, apod., nebo se to bude týkat výlučně jen současnou „skrytě“ silně levicovou vládou nenáviděných vyznamenaných odpůrců komunistických praktik a komunistického režimu?
3. Radí současné vládě ČR stále ještě ruští poradci, jak to bylo v minulosti, nebo jsou to již jiní poradci, a kteří?“ [Čísla otázek byla pro přehlednost doplněna povinným subjektem.]“

V reakci na otázku č. 3 Vaší žádosti si Vám dovolujeme sdělit následující. Otázka č. 3 je Vámi formulována do značné míry sugestivně, neboť již a priori předjímá Váš hodnoticí soud či subjektivní představy o osobách činných jako poradci vlády ČR. Realizace práva na informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod a zákona o informacích však nemá být využívána k potvrzení názorů žadatelů, ať už právních, společenských, politických nebo historických. Je tedy otázkou, zda Vaše žádost skutečně cílí na získání objektivních informací a údajů v dispozici povinného subjektu, tj. složení poradního sboru a získání jmenného seznamu poradců vlády ČR, v souladu se zákonem o informacích, či má Vaše žádost sloužit spíše k potvrzení Vašeho osobního názoru.

K otázce č. 3 si dovolujeme uvést, že v lednu 2022 předseda vlády ČR představil veřejnosti nový tým svých poradců, mezi něž byli vybráni přední ekonomové, lékaři či legislativci. Tisková zpráva ze dne 17. ledna 2022, na niž si Vás dovolujeme odkázat, je k dispozici zde https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-petr-fiala-predstavil-tym-svych-poradcu--jsou-mezi-nimi-spickovi-odbornici-napric-obory-193770/.

Aktuální jmenný seznam sboru poradkyň a poradců (včetně jejich odborného a profesního portfolia) předsedy vlády ČR ze dne 18. října 2023, na niž si Vás dovolujeme odkázat, je k dispozici na adrese zde: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/poradci/poradni-sbor-predsedy-vlady-petra-fialy-193673/.

Do kategorie poradních orgánů pak lze zařadit též Národní ekonomickou radu vlády (dále jen „NERV“), jejíž složení je k dispozici na adrese zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/nerv/clenove/. Na této webové stránce je seznam členů NERV rovněž průběžně aktualizován.

Poradním orgánem vlády v oblasti bezpečnosti a obrany ČR je poradce pro národní bezpečnost. Tuto funkci aktuálně vykonává pan Tomáš Pojar, MA. V podrobnostech si Vás dovolujeme odkázat na informaci zveřejněnou na webových stránkách vlády ČR, vizte zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenci_vlady/poradce-pro-narodni-bezpecnost-201905/

Vláda zřídila jako svůj poradní orgán v oblasti legislativní činnosti Legislativní radu. V jejím čele stojí ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.  Seznam členů Legislativní rady vlády je k dispozici na adrese zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/clenove/.

Vláda jako svůj poradní orgán zřídila rovněž Radu hospodářské a sociální dohody (dále jen „Rada“); v jejím čele stojí předseda vlády ČR. Seznam jejích členů je k dispozici na adrese zde: https://www.tripartita.cz/.

Seznam dalších poradních a pracovních orgánů vlády ČR pak naleznete rovněž na webových stránkách vlády ČR, vizte zde: https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/.

Úřad vlády rovněž zabezpečuje činnost ministrů bez portfeje, a to ministra pro evropské záležitosti, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády.

S ohledem na tuto skutečnost si dovolujeme uvést, že do sboru poradkyň a poradců ministra pro evropské záležitosti patří paní Pavlína Žáková, pan Jiří Blažek, pan Martin Bursík, pan Petr Zahradník a pan Daniel Jaroš.

Do sboru poradkyň a poradců ministryně pro vědu, výzkum a inovace patří pan Aleš Bělohradský, pan Rudolf Pečinka, paní Taisiia Kryvoshei, pan Milan Adelt, paní Pavlína Frydrychová, pan Patrik Budský, paní Anna Putnová, pan Štěpán Jurajda, pan Vladan Vaněk a paní Marie Koldinská.

Do sboru poradců ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády patří Mgr. Lukáš Bartík a Mgr. Jan Nevyjel.

Ke zbývající části žádosti, tedy otázce č. 1 a č. 2, si Vám dovolujeme sdělit, že námi bude vydáno samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X