Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

24. 11. 2023 13:37

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se řešení odškodnění politických vězňů minulého režimu

Vážená paní,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 30. října 2023 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), kterou jste formulovala následovně:

„V roce 2020 zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková slíbila, že zajistí odškodnění pro politické vězně minulého režimu: https:// denikn.cz/325665/je-to-nas-dluh-valkova-chce-po-kauze-urvalekodskodnit- politicke-vezne-za-ochranny-dohled/. Možnost odškodnění se na Radě vlády pro lidská práva začal řešit v polovině ledna, a to na základě podnětu advokáta Lubomíra Müllera.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:
1) Kopie zápisů z jednání, kde se toto téma řešilo.
2) Kopii všech stanovisek/vyjádření úřadů (např. ministerstvo spravedlnosti), které se tohoto tématu týkalo.
3) Kopii případných návrhů opatření, které vznikly k této problematice.“

K otázce č. 1 a č. 2 Vaší žádosti si dovolujeme uvést, že tématu odškodnění obětí ochranného dohledu se věnovala Rada vlády pro lidská práva, dále jen („Rada“), na svém jednání dne 20. ledna 2020. Zápis z tohoto  jednání, na který si Vás dovolujeme odkázat, je zveřejněn na webových stránkách Rady zde: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/Zapis-Rada-20-1.doc. V zápisu je na str. 2 stručně zahrnut i postoj členů Rady k této otázce včetně zástupce Ministerstva spravedlnosti M. Fraňka, náměstka sekce legislativní.    

K otázce č. 3 si dovolujeme uvést, že výstupem jednání Rady bylo schválení usnesení, kterým Rada doporučila vládě ČR (dále jen „vláda“) uložit bývalé ministryni spravedlnosti, aby připravila analýzu možnosti, jak poskytnout odškodnění osobám, kterým byl uložen ochranný dohled a proběhl jeho výkon, ve smyslu zákona o soudních rehabilitacích. Usnesení, na něž si Vás tímto dovolujeme odkázat, je dostupné zde: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/USNESENI-dohled.docx. Doprovodný podnět Rady je pak dostupný zde: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/Podnet-k-odskodneni-osob--kterym-byl-ulozen-OD.docx.

Úřad vlády dále eviduje pod čj. OVA 256/20 materiál „Podnět Rady vlády pro lidská práva k odškodnění osob, kterým byl uložen trest odnětí svobody a na něj navazující ochranný dohled z politických důvodů“, jenž byl předložen zmocněnkyní vlády pro lidská práva prof. JUDr. H. Válkovou, CSc., do meziresortního připomínkového řízení v únoru 2020. Tento podnět nebyl nakonec vládou projednán ani schválen. Materiál je součástí přílohy č. 1 až č. 4 této odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
vedoucí Oddělení právního
zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

Přílohy:
Příloha č. 1 - Návrh usnesení vlády
Příloha č. 2 - Předkládací zpráva
Příloha č. 3 - Materiál
Příloha č. 4 - Vypořádání připomínek

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty