Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

10. 11. 2023 13:30

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se finančních nákladů pořízení a provozu systému nadzvukového letounu F-35 pro Armádu ČR včetně otázky státního dluhu

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 16. října 2023 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), o poskytnutí informací, kterou jste formuloval následovně.

„1. kolik bude Českou republiku stát pořízení nadzvukových letounů F-35A Lightning II, schválené usnesením Vlády ČR č. 730 dne 27.9.2023
2. kolik bude Českou republiku stát s tím spojená výstavba nemovité infrastruktury,výcvik a vzdělávání personálu, zajištění bezpečnosti, zavedení do operačního použití a zajištění provozu systému nadzvukového letounu F-35A Lightning II po celou dobu životnosti letounů
3. kolik let budou občané nákup letounů a související výdaje splácet
4. za kolik let bude splacen současný státní dluh cca 3 biliony Kč? … Já to odhaduji na minimálně 160 let.“ [Čísla otázek byla pro přehlednost doplněna povinným subjektem.]

K Vaší první otázce si dovolujeme uvést, že dle § 2 odst. 1 zákona o informacích je Úřad vlády státním orgánem povinným poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Podle § 28 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“), mu přísluší plnění úkolů souvisejících s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda. Úřad vlády je tak povinen poskytovat informace o věcech, které měla k dispozici vláda nebo její poradní či pracovní orgány.

Vymezení činnosti (resp. postavení) Úřadu vlády je podle kompetenčního zákona navázáno na působnost vlády jako takové, na orgány vlády, na členy vlády bez portfeje a jejich úkoly, včetně předsedy vlády, a případně na další orgány. Úřad vlády zajišťuje činnosti vlády, členů vlády bez portfeje a jejich úkoly, včetně předsedy vlády a orgánů vlády v rovině odborné, organizační i technické. Rozsah poskytovaného odborného, organizačního a technického zajištění činnosti vládě Úřadem vlády a tím i rozsah této oblasti působnosti Úřadu vlády je tedy přísně limitován, přičemž zásadně do jeho vymezení nelze zahrnout ani oblasti činnosti veřejné správy, jež spadají do působnosti konkrétních ministerstev.

S ohledem na výše uvedené si k otázkám č. 1, č. 2 a č. 3 Vaší žádosti dovolujeme uvést následující.

Dne 27. září 2023, tedy v den přijetí usnesení vlády České republiky č. 730 k informaci o vyjednávání s vládou Spojených států amerických o možnosti pořízení systému nadzvukového letounu 5. generace pro Armádu České republiky, na něž odkazujete v otázce č. 1 Vaší žádosti, zveřejnilo Ministerstvo obrany na svých webových stránkách tiskovou zprávu „Q&A k pořízení 24 letounů 5. generace pro řešení budoucnosti nadzvukového letectva Armády ČR“, na kterou si Vás dovolujeme odkázat. K dispozici zde: https://mocr.army.cz/informacni-servis/f35/q-a-k-porizeni-24-letounu-5--generace-pro-reseni-budoucnosti-nadzvukoveho-letectva-armady-cr-246630/.

Tato tisková zpráva obsahuje Vámi požadované informace k otázce č. 1, č. 2 a č. 3 Vaší žádosti k finančním nákladům nákupu systému F-35 a jeho časového rámce, včetně zajištění souvisejících služeb, nákladů na provoz systému a nezbytnou infrastrukturu po dobu životního cyklu systému F- 35. Veškeré výdaje na systém F-35 bude Česká republika hradit z obranného rozpočtu v souladu se zákonem č. 177/2023 Sb., o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany), ve znění pozdějších předpisů.

K otázce č. 4 si Vám dovolujeme sdělit následující. Státní dluh lze podle místa vzniku dluhu rozdělit na domácí a zahraniční. Domácí dluh tvoří státní pokladniční poukázky, střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu a další domácí instrumenty (krátkodobé zápůjčky a úvěry, státem vydané směnky apod.). Zahraniční dluh představují střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na zahraničních trzích a denominované v cizích měnách, zápůjčky a úvěry od mezinárodních institucí (např. Evropské investiční banky) a směnky vydané za účelem úhrady členství v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj a Evropské bance pro obnovu a rozvoj. Státní dluh se mění podle stavu státního rozpočtu. Financuje se například státními dluhopisy nebo půjčkami od Evropské investiční banky. Stát platí věřitelům rovněž náklady na úroky (obsluha státního dluhu).

V souvislosti s výše uvedeným je nezbytné upozornit na skutečnost, že se u státního dluhu jedná o veličinu proměnlivou v čase, jež závisí na vlivu a působení řady již zmíněných externích ukazatelů. Aktuální výhled vývoje státního dluhu je obsažen ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023 (aktualizace na 2. pololetí), kterou vydalo dne 30. června 2023 Ministerstvo financí a na niž si Vás dovolujeme odkázat. K dispozici je na tomto webovém odkazu: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2023-06-30_Strategie-financovani-a-rizeni-statniho-dluhu-CR-2023-aktualizace-na-2-pololeti_v01.pdf.

V případě žádosti o poskytnutí bližších informací si Vám dovolujeme doporučit obrátit se, s ohledem na věcnou příslušnost, na Ministerstvo obrany, které je podle § 16 kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro zabezpečování obrany České republiky a řízení Armády České republiky a jež se tak mimo jiné podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu, navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů, orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně a zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky. Případně je možno se též obrátit na Ministerstvo financí, jež je podle § 4 kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, fiskální politiku a makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu. Jedná se tedy o ústřední orgány státní správy, které by mohly s ohledem na svou působnost disponovat takovým rozsahem informací, jenž by umožnil širší poskytnutí odpovědí na konkrétní dotazy požadované ve Vámi podané žádosti.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
vedoucí Oddělení právního
zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X