Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

10. 11. 2023 11:07

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se pravidel v elektronické knihovně legislativního procesu (eKLEP) v rámci informačního systému ODok Úřadu vlády ČR (povinná připomínková místa a zveřejňování připomínek)

Vážení,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 11. října 2023 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, která byla formulována následujícím způsobem:

Jaká pravidla platí pro zařazování mezi povinná připomínková místa a zveřejňování připomínek, kdo je za jejich dodržování odpovědný, kde a jak si na jejich porušování lze stěžovat a podle jakého předpisu?“

V reakci na Vaši žádost si Vám k otázce č. 1 Vaší žádosti dovolujeme sdělit následující informace, jež byly pro přehlednost rozděleny do 4 bodů podle struktury Vaší otázky.

1. K pravidlům pro zařazování mezi povinná připomínková místa

Pravidla pro zařazování subjektu mezi povinná připomínková místa jsou upravena Legislativními pravidly vlády, jež byla schválena usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněna usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze dne 26. května 2004 č. 506, usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2004 č. 1072, usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, usnesením vlády ze dne 18. července 2007 č. 816, usnesením vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 36, usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 14. listopadu 2012 č. 820, usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1050, usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 75, usnesením vlády ze dne 17. ledna 2018 č. 47, usnesením vlády ze dne 11. ledna 2023 č. 22 a usnesením vlády ze dne 28. června 2023 č. 481, (dále jen „Legislativní pravidla vlády“). Konkrétně jsou tato pravidla upravena v čl. 5 odst. 1 ve spojení s čl. 8 odst. 1, čl. 13 odst. 1 a čl. 16 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.

Dále jsou pravidla pro zařazování mezi povinná připomínková místa upravena v čl. II Jednacího řádu vlády, jenž byl schválen usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 53, usnesením vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1161, usnesením vlády ze dne 15. července 2002 č. 737, usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 772, usnesením vlády ze dne 17. února 2003 č. 180, usnesením vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 427, usnesením vlády ze dne 11. června 2003 č. 590, usnesením vlády ze dne 30. července 2003 č. 773, usnesením vlády ze dne 3. září 2003 č. 853, usnesením vlády ze dne 2. června 2004 č. 538, usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2004 č. 1072, usnesením vlády ze dne 13. září 2006 č. 1055, usnesením vlády ze dne 17. ledna 2007 č. 57, usnesením vlády ze dne 18. července 2007 č. 816, usnesením vlády ze dne 3. října 2007 č. 1125, usnesením vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 36, usnesením vlády ze dne 9. února 2011 č. 101, usnesením vlády ze dne 31. srpna 2011 č. 655, usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 20. března 2013 č. 204, usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 876, usnesením vlády ze dne 23. dubna 2014 č. 278, usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 39, usnesením vlády ze dne 5. září 2016 č. 798, usnesením vlády ze dne 17. ledna 2018 č. 47, usnesením vlády ze dne 2. března 2022 č. 145, usnesením vlády ze dne 11. ledna 2023 č. 22 a usnesením vlády ze dne 28. června 2023 č. 481, (dále jen „Jednací řád vlády“).

Dále jsou pravidla pro zařazování mezi povinná připomínková místa upravena v čl. 8, 11, 15 a 30 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené  usnesením vlády ze dne 11. února 2004 č. 131, ve znění usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1469, (dále jen „Směrnice“).

Legislativní pravidla vlády, Jednací řád vlády a Směrnice jsou dostupné na těchto internetových adresách:

https://www.odok.cz/portal/katalog/download/predpisy/LPV_uplne-zneni.pdf
https://www.odok.cz/portal/katalog/download/predpisy/jednaci-rad-vlady.pdf
https://www.odok.cz/portal/katalog/download/predpisy/smernice_MSml.pdf
https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/BBB61E2C1D427390C12571B6006C80FC/$FILE/uv051116.1469.doc

2. K pravidlům pro zveřejňování připomínek

Legislativní pravidla vlády, Jednací řád vlády ani Směrnice neukládají předkladatelům materiálů povinnost zveřejňovat připomínky, které byly k těmto materiálům vzneseny, neboť uvedená usnesení vlády problematiku zveřejňování připomínek vůbec neupravují. Legislativní pravidla vlády ukládají předkladatelům legislativních materiálů povinnost zveřejnit pouze samotné legislativní materiály. V čl. 2 odst. 5 Legislativních pravidel vlády je stanoveno, že návrhy právních předpisů, včetně věcných záměrů zákonů, zařazené v elektronické knihovně eKLEP informačního systému ODok Úřadu vlády, se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické knihovně eKLEP pro veřejnost informačního systému ODok Úřadu vlády.

3. K subjektu odpovědnému za dodržování pravidel pro zařazování mezi povinná připomínková místa a zveřejňování připomínek

Za dodržování Legislativních pravidel vlády, Jednacího řádu vlády a Směrnice jako celku, včetně povinnosti zaslat materiál příslušným připomínkovým místům, jsou odpovědni samotní předkladatelé materiálů. Sankční ustanovení za nedodržování citovaných pravidel Legislativní pravidla vlády, Jednací řád vlády ani Směrnice neobsahují. Jelikož byly tyto interní předpisy přijaty formou usnesení vlády, je postih za jejich případné nedodržení v kompetenci vlády České republiky, jakožto kolektivního orgánu.

4. K místu a způsobu, kde a jak si lze na porušování pravidel pro zařazování mezi povinná připomínková místa a zveřejňování připomínek stěžovat, a dále k předpisu, který by takový postup upravoval

Legislativní pravidla vlády, Jednací řád vlády jakož i Směrnice mají formu usnesení vlády a jsou tedy interními předpisy, zavazujícími členy vlády, ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy a dále každého, kdo se podílí na tvorbě legislativních nebo nelegislativních materiálů v rámci moci výkonné. Subjektům, které se nepodílejí na tvorbě legislativních nebo nelegislativních materiálů v rámci moci výkonné, neplynou z těchto interních předpisů práva ani povinnosti, tedy ani právo podat stížnost na porušování pravidel pro zařazování mezi povinná připomínková místa a zveřejňování připomínek. Místo a způsob, kde a jak by bylo možno si na porušování pravidel pro zařazování mezi povinná připomínková místa a zveřejňování připomínek stěžovat, nejsou žádným předpisem stanoveny či upraveny.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
vedoucí Oddělení právního
zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X