Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 10. 2022 9:03

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se informačního systému elektronické knihovny legislativního procesu

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 3. října 2022 Vaši další elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se informačního systému elektronické knihovny legislativního procesu (dále jen „eKLEP“), kterou jste formuloval následovně:

„1) Jaký konkrétní organizační útvar Úřadu vlády rozhoduje o žádostech o přístup do neveřejné části eKLEPu informačního systému ODok, tedy zřízení tzv. funkčního místa eKLEP?

2) Kdo je osobou pověřenou rozhodováním o žádostech o přístup do neveřejné části eKLEPu informačního systému ODok, tedy zřízení tzv. funkčního místa eKLEP?

3) Podle jakých kritérií se rozhoduje o žádostech o přístup do neveřejné části eKLEPu informačního systému ODok, tedy zřízení tzv. funkčního místa eKLEP? Žádám o poskytnutí všech dokumentů, které tato kritéria vymezují. Pokud takové dokumenty neexistují nebo jsou-li neúplné, žádám o sdělení kritérií či principů podle kterých se o těchto žádostech rozhoduje.

4) Může být podle kritérií pro zřizování přístupu do neveřejné části eKLEPu informačního systému ODok, tedy zřizování tzv. funkčního místa eKLEP, zřízen přístup uživatelům, kteří jej nepotřebují k výkonu své působnosti stanovené zákonem či Ústavou?

5) Žádám o sdělení konkrétních kritérií a principů, podle kterých se rozhoduje o žádostech o přístup do neveřejné části eKLEPu informačního systému ODok, tedy zřízení tzv. funkčního místa eKLEP, ve vztahu k uživatelům, kteří jej nepotřebují k výkonu své působnosti stanovené zákonem či Ústavou?

6) Kolik uživatelů-fyzických osob, kteří nejsou v zaměstnaneckém, služebním či obdobném poměru k orgánům veřejné moci, ani nevystupují jako orgány veřejné moci (vč. ústavních orgánů) či jako jejich členové, má zřízen přístup do neveřejné části eKLEPu informačního systému ODok, tedy tzv. funkční místo eEKLEP? Kolik uživatelů-právnických osob, které nejsou veřejnoprávními korporacemi, má zřízen přístup do neveřejné části eKLEPu informačního systému ODok, tedy tzv. funkční místo eEKLEP?“

K otázkám č. 1 a č. 2 Vaší žádosti si dovoluji sdělit, že přístup do neveřejné části eKLEP je zřizován na základě návrhu vedoucího organizační složky státu či osoby stojící v čele subjektu, který je povinným připomínkovým místem určeným podle čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády schválených usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněných usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením  vlády  ze  dne 26. května 2004 č. 506, usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2004 č. 1072, usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, usnesením vlády ze dne 18. července 2007 č. 816, usnesením vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 36, usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 14. listopadu 2012 č. 820, usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1050, usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 75 a usnesením vlády ze dne 17. ledna 2018 č. 47 (dále jen „Legislativní pravidla vlády“), vedoucího organizační složky státu či osoby stojící v čele subjektu, který je dalším připomínkovým místem podle čl. II odst. 1 Jednacího řádu vlády, čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády nebo čl. 8, 11, 15, 22 nebo 30 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv nebo osoby stojící v čele subjektu, který je dalším připomínkovým místem (nad rámec povinných připomínkových míst) podle čl. 8 odst. 1 ve spojení s čl. 5 odst. 11 Legislativních pravidel vlády.

Přístup do neveřejné části eKLEP na základě výše uvedeného návrhu zřizuje Odbor informatiky Úřadu vlády, který je technickým správcem elektronických knihoven Úřadu vlády ODok a z tohoto titulu na základě Organizačního řádu Úřadu vlády mimo jiné zabezpečuje provoz, správu, údržbu a vývoj elektronických knihoven Úřadu vlády ODok pro zpracování vládních dokumentů, a to včetně poskytování podpory uživatelům.

V reakci na otázku č 3 Vaší žádosti uvádím, že kritéria, na základě kterých je zřizován přístup do neveřejné části eKLEP, jsou uvedena v čl. II odst. 1 Jednacího řádu vlády, čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády nebo čl. 8, 11, 15, 22 nebo 30 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv.

K otázkám č. 4 a č. 5 Vaší žádosti si dovoluji uvést, že přístup do neveřejné části eKLEP nemůže být zřízen uživatelům, kteří jej nepotřebují k výkonu své působnosti stanovené právními předpisy a vzhledem k této skutečnosti nejsou ani stanovena kritéria, na jejichž základě je přístup těchto subjektů do tohoto informačního systému zřizován.

K otázce č. 6 si dovoluji uvést, že fyzické osoby s přístupem do neveřejné části eKLEP podle Vámi stanovených kritérií neexistují a právnických osob je podle těchto kritérií celkem šest.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X