Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

27. 9. 2022 13:34

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se předchozích podání žadatele doručených na Úřad vlády ČR a možnosti nahlížení do spisu

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 29. srpna 2022 Vaše další písemné podání, v němž v devíti bodech žádáte, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) o poskytnutí informací týkajících se Vašich předchozích podání adresovaných Úřadu vlády jako povinnému subjektu, vlády České republiky či jejích jednotlivých členů a taktéž možnosti využití práva podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V reakci na bod č. 9 (v žádosti označen jako bod č. 8) Vaší žádosti Vám sděluji, že práva nahlížet do spisu můžete využít po předchozí telefonické domluvě (viz dále uvedené tel. číslo) v úředních hodinách, tj. každý pracovní den od 9 hodin, v pondělí až čtvrtek do 15 hodin, v pátek do 14 hodin, v budově Úřadu vlády na adrese nábř. E. Beneše 4, 180 01 Praha 1 – Malá Strana, na Oddělení právním Odboru právního a kontrolního. Při vstupu do budovy se musíte prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas). Telefonní číslo na ústřednu Úřadu vlády je 224 002 111.

V reakci na bod č. 1 Vaší žádosti Vám dále sděluji, že Vaše podání ze dne 25. března 2022 je evidováno pod čj. 14537/2022-UVCR a podání ze dne 5. dubna 2022 pod čj. 4598/2022-UVCR.

K bodu č. 2 a 3 si Vám dovoluji sdělit, že údaje týkající se problematiky boje s korupcí Vám již byly opakovaně poskytnuty. Stejně tak Vám již bylo opakovaně sděleno, že koordinace boje s korupcí  na vládní úrovni náleží do působnosti Ministerstva spravedlnosti, které současně zajišťuje činnost Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejích pracovních komisí. Zároveň Vám bylo doporučeno, abyste se v dalších podrobnostech s Vaším dotazem případně obrátil na příslušné ministerstvo. K této části žádosti Vás proto odkazuji na odpovědi týkající se uvedené problematiky, které Vám již byly doručeny.

K bodům č. 4 až 8 (v žádosti označeno jako druhý bod č. 3. a dále body 4 až 7) si Vás dovoluji v souladu s rozhodnutím náměstkyně pro řízení Sekce Kabinetu předsedy vlády České republiky, pověřené řízením Úřadu vlády, Mgr. Tünde Bartha ze dne 20. července 2021, čj. 24795/2021-UVCR-8 (a rovněž s jejími rozhodnutími ze dne 10. srpna 2021  čj. 25917/2021-UVCR-8 a ze dne 10. srpna 2021 čj. 26415/2021-UVCR-7), a dále v souladu s rozhodnutím vedoucí Úřadu vlády Mgr. Jany Kotalíkové ze dne 29. prosince 2021, čj. 44556/2021-UVCR-6 (a rovněž s jejím rozhodnutím ze dne 9. června 2022, čj. 18864/2022-UVCR-7), informovat, že Vaše žádost v této části bude založena ad acta, neboť se po obsahové stránce nejedná o žádost podle zákona o informacích ani o žádost, která by spadala do věcné působnosti jiného právního předpisu a k jejímuž vyřízení byl příslušný kterýkoliv správní orgán. Účelem zákonné úpravy práva na informace provedené zákonem o informacích je realizace práva na informace, nikoliv poskytnutí alternativní možnosti zjednání spravedlnosti osobám, které mají za to, že jim je její dosažení jinými cestami odpíráno, ani vytvoření diskuzního fóra pro výměnu názorů na libovolná historická či současná témata. 

S ohledem na výše uvedené si Vás dovoluji informovat, že Úřad vlády považuje tuto Vaši žádost za vyřízenou. 

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.

ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X