Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

14. 10. 2022 10:19

Informace týkající se předsedy vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících se cesty předsedy vlády ČR na pohřeb královny Alžběty II.

Vážený pane inženýre,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 20. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se cesty pana předsedy vlády na pohřeb královny Alžběty II., kterou jste formuloval následovně:

„Na základě zákona 106/1999sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informací o nákladech vynaložených na cestu premiéra Petr Fialy na pohřeb Královny Alžběty II., prosím rovněž rozčlenit následovně:
1) Cestovní náklady - letecké palivo – kolik tun leteckého palivo bylo celkem spotřebováno - celková cena - mzdy pracovníků – letecký personál – počet osob, jejich mzdové náklady - ostatní personál - počet osob, jejich mzdové náklady - ostatní cestovní náklady - pokud leteckou službu poskytuje externí společnost, prosím o doložení objednávek a faktur za všechny služby spojené s touto cestou
2) Mzdové náklady reperezentace – jmenný seznam osob které se cesty zůčastnily jako reprezentace ČR a jejich mzdové náklady které byly na tuto cestu vynaloženy
3) Ostatní náklady – prosím uveďte všechny ostatní náklady které byly v souvislosti s touto cestou vynaloženy (marketingové, mediální, ubytování, catering, nájmy či pronájmy, ochranka, servisní podpora atd…)
Prosím o doložení všech nákladů objednávkami a fakturami.“

V reakci na Vaše otázky popsané v žádosti si dovoluji nejprve uvést, že koordinaci, financování a realizaci vrcholných návštěv blíže upravují Zásady pro koordinaci, financování a realizaci vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadů, které jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 5. prosince 2012 č. 894 (dále jen „zásady“).

K otázkám č. 1 a č. 3 žádosti si Vám v souladu s výše popsanými zásadami dovoluji sdělit, že věcně příslušné výdaje na vrcholné návštěvy předsedy vlády jsou hrazeny z rozpočtu kapitoly 304-Úřadu vlády a z rozpočtu kapitoly 306-Ministerstva zahraničních vztahů. Výdaje související s ochranou ústavních činitelů hradí kapitola 314-Ministerstvo vnitra a výdaje související s leteckou přepravou zajišťovanou dopravními prostředky podle § 20 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů kapitola 307-Ministerstvo obrany.

Z rozpočtu kapitoly 304-Úřadu vlády bylo hrazeno stravné ve výši 9.647,16 Kč a dále náklady za fotografické služby v předpokládané výši 13.000 Kč bez DPH.
V reakci na otázku č. 2 žádosti si dovoluji uvést, že předmětné cesty se zúčastnili předseda vlády s manželkou, tiskový mluvčí vlády a ředitel Odboru komunikace Bc. Václav Smolka, ředitelka Odboru protokolu a zahraničních vztahů Mgr. Barbora Loudová, oficiální fotograf pan Aleš Petruška, dále členové Ochranné služby Policie České republiky a zástupci médií. Dovoluji si doplnit, že mzdové náklady zaměstnanců Úřadu vlády v souvislosti s absolvovanou zahraniční pracovní cestou byly hrazeny v rámci jejich standardních měsíčních platů a nebyla jim vyplacena žádná mimořádná odměna nad jejich rámec.

Ke zbývající části Vaší žádosti, tedy k otázce č. 1 a zčásti k otázce č. 3, si Vám dovoluji sdělit, že námi bude vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám bude zasláno taktéž do Vaší datové schránky.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

v. z. Mgr. Ivana Beránková v. r.
pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X