Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

7. 10. 2022 13:01

Informace týkající se předsedy vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících se prohlášení předsedy vlády ČR

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 11. září 2022 Vaši elektronickou žádost o poskytnutí informací s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste formuloval následovně:
Je veřejné prohlášení premiéra, že nikoho nenechá padnout veřejným příslibem o uhrazení dluhů? a kým? Má veřejné prohlášení premiéra v televizi obdobnou váhu jako vyhlášení např. nouzového stavu?
V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji sdělit, že prohlášení pana předsedy vlády týkající se podpory občanům České republiky v důsledku energetické krize není veřejným příslibem podle § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
K Vaší otázce týkající se nouzového stavu si dovoluji uvést, že nouzový stav je jedním z mimořádných stavů podle zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb. Nouzový stav vyhlašuje vláda, případně předseda vlády, je-li nebezpečí z prodlení. V takovém případě musí vláda do 24 hodin rozhodnutí předsedy vlády schválit nebo zrušit. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, která může jeho vyhlášení zrušit. Důvodem pro vyhlášení nouzového stavu jsou živelní pohromy, ekologické a průmyslové havárie nebo jiné nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Současně s vyhlášením nouzového stavu vláda stanoví, jaká práva podle zvláštního zákona se omezují a jaké povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu se zveřejňuje v hromadných sdělovacích prostředcích a zároveň je (jako zákon) vyhlašováno ve Sbírce zákonů podle zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že prohlášením předsedy vlády ve sdělovacích prostředcích, o které se Vám jedná, nebyl vyhlášen mimořádný stav a nemá tedy „obdobnou váhu jako vyhlášení např. nouzového stavu“.
Pro úplnost si dovoluji k Vaší žádosti doplnit, že vláda České republiky minulý týden přistoupila k mimořádnému rozhodnutí a zastropovala ceny energií nejen pro domácnosti, živnostníky, malé i střední firmy, ale také pro poskytovatele veřejných služeb, jako jsou nemocnice, školy či sociální ústavy.
Účinky tohoto opatření jsou automatické, což znamená, že dotčení odběratelé pocítí výsledek zastropování na výši svých záloh a návazně na skutečných nákladech, aniž by museli činit jakékoliv úkony, například podávat žádost. Pokles záloh všichni odběratelé pocítí už během listopadu 2022.
Vláda České republiky zároveň zajistila pro letošní i příští rok pomoc se všemi druhy energií všem domácnostem, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny, bez ohledu na to, zda primárně využívají plyn, elektřinu nebo zda mají vytápění zajištěno přes domovní kotelny či centrální teplárny.
K provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie, ve znění nařízení vlády č. 272/2022 Sb., které upravuje bližší podmínky tzv. úsporného tarifu.
Nejedná se však o jedinou pomoc od státu. Vláda již minulý týden představila program sociální pomoci s názvem Deštník proti drahotě. Jde o systém základních a cílených opatření proti drahotě pro ty, kteří se vlivem cen energií nebo inflace a rostoucích životních nákladů dostanou do složité ekonomické situace. Vláda na tuto pomoc občanům vyčlenila celkově 177 miliard Kč. Více informací lze nalézt na webové stránce Deštník proti drahotě | Vládní program pomoci (destnikprotidrahote.cz).
Pro úplnost lze dále uvést, že popis předmětných opatření byl dne 12. září 2022 publikován na webových stránkách Úřadu vlády, viz článek Vláda představila pravidla pro zastropování cen elektřiny a plynu pro všechny maloodběratele | Vláda ČR (vlada.cz)  a dne 13. září také na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, viz článek Vláda představila pravidla pro zastropování cen elektřiny a plynu pro všechny maloodběratele | MPO. K tomu lze rovněž závěrem doplnit, že na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je (pod jednotlivými odkazy) uvedena řada dalších podrobných informací, které se týkají výše popsaných opatření.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X