Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

27. 9. 2022 13:41

Informace týkající se poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí informací týkajících se materiálů projednaných vládou ČR

Vážení,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 1. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání usnesení předsednictva vlády České republiky ze dne 6. ledna 1992 č. 1/P.

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji jako přílohu této odpovědi zaslat požadovaný materiál. Předmětné usnesení je k nalezení také na stránkách vlády České republiky na odkazu: o udělení výjimky podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby - (odok.cz). Doplňuji, že na tomto odkazu je požadované usnesení evidováno jako usnesení vlády České republiky ze dne 8. ledna 1992 č. 1.

Pro úplnost si dovoluji doplnit, že přílohy zmíněné ve výše popsaném usnesení nejsou přílohami tohoto usnesení. Citované přílohy jsou součástí materiálu, kterým Úřad vlády již nedisponuje, neboť tento materiál včetně předmětných příloh již byl předán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů do Národního archivu. V případě bližších informací Vám proto doporučuji obrátit se na Národní archiv.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

 

Přílohy:

Příloha č. 1 - usnesení předsednictva vlády České republiky ze dne 6. ledna 1992 č. 1/P

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty