Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

18. 7. 2022 14:38

Informace týkající se poradního orgánu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Výboru pro personální nominace

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 27. června 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  o poskytnutí informací týkajících se Výboru pro personální nominace, kterou jste formuloval následovně:

„1) Kolik osob bylo celkem projednáváno před Výborem pro personální nominace na základě zákona č. 353/2019 Sb., nominačního zákona?

2) Kolik osob bylo Výborem pro personální nominace doporučeno, kolik osob bylo nedoporučeno a kolik osob bylo odmítnuto?

3) Kolik z nedoporučených osob ministerstva jmenovala do funkce i přes nedoporučující stanovisko výboru a kolik nedoporučených osob se naopak ministerstva rozhodla nejmenovat do funkce?

4) Nominace do jakých orgánů jakých právnických osob se týkala nedoporučující stanoviska Výboru a kdy k ním došlo?“

K otázce č. 1 Vaší žádosti si dovoluji sdělit, že v období ode dne nabytí účinnosti zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), tedy ode dne 4. ledna 2020 do dne 28. června 2022 bylo Výborem pro personální nominace projednáno celkem 192 nominací osob, které měly být ze strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu.

V reakci na otázky č. 2, 3 a 4 žádosti si dovoluji uvést, že Výbor pro personální nominace ve vymezeném období doporučil nominaci 188 osob, u 4 osob bylo zaujato nedoporučující stanovisko a žádný návrh nominace nebyl odmítnut.

Ze čtyř osob, u kterých bylo zaujato nedoporučující stanovisko, byla jedna osoba do funkce jmenována. Zbylé tři osoby do funkce jmenovány nebyly.

Nedoporučující stanoviska Výboru pro personální nominace se týkala následujících nominací:

  • do dozorčí rady státního podniku DIAMO, státní podnik (projednání nominace  se konalo dne 11. února 2020),
  • funkce člena Řídícího výboru Českých drah, a.s. (projednání nominace se konalo  dne 19. listopadu 2020),
  • do dozorčí rady státního podniku Státní léčebné lázně Bludov, s.p., (projednání nominace se konalo dne 18. května 2021),
  • do dozorčí rady společnosti Česká exportní banka, a.s. (projednání nominace se konalo dne 15. června 2021).

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X