Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

10. 4. 2024 14:47

Informace týkající se legislativy

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy k nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Vážená paní,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 27. března 2024 Vaši žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), kterou jste formulovala následovně:

„…žádám tímto Úřad vlády České republiky o poskytnutí důvodové zprávy k nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.“

V reakci na Vaši žádost si Vám dovolujeme sdělit, že požadovaný materiál je možné nalézt na portálu informačního systému ODok Úřadu vlády na tomto odkazu ODok Portál - VeKLEP - Návrh nařízení vlády o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, způsobu určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupech při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti (nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání).

Dále považujeme za vhodné Vás upozornit na skutečnost, že Vaše žádost neobsahuje veškeré údaje, jež podle § 14 odst. 2 zákona o informacích obsahovat má. Jak je stanoveno v § 14 odst. 2 zákona o informacích, fyzická osoba je povinna uvést v žádosti o informace jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště, jelikož zákon o informacích s podnikající fyzickou osobou jakožto se subjektem nepočítá. Dovolujeme si Vám do budoucna doporučit uvádět v souladu s § 14 odst. 2 zákona o informacích úplné údaje, neboť uvedený nedostatek může v některých případech bránit postupu vyřízení žádosti, zejména pokud je nezbytné žádost z určitého důvodu, byť i částečně, odmítnout.

S pozdravem

 

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X