Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

I. SLOŽENÍ SEKRETARIÁTU

JUDr. Pavel Ptáčník
vedoucí sekretariátu a právník VVOZP
tel.: 224 002 241, 725 393 043, e-mail: pavel.ptacnik@vlada.gov.cz

Mgr. Martina Jelínková
tajemnice VVOZP
tel.: 224 002 316, 725 048 335,
e-mail: martina.jelinkova1@vlada.gov.cz

Olga Vlastová, MSc. 
tajemnice dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených 
tel.: 224 002 341, 720 063 776, e-mail: olga.vlastova@vlada.gov.cz 

Mgr. Blanka Espinoza, LL.M.
právnička, tajemnice Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
tel.: 224 002 718, 702 138 692, e-mail: blanka.espinoza@vlada.gov.cz

Mgr. Markéta Vyhnánková
referentka a asistentka vedoucího sekretariátu 
tel.: 224 002 705, e-mail: marketa.vyhnankova@vlada.gov.cz

 

II. HLAVNÍ ČINNOST SEKRETARIÁTU

1. Sekretariát VVOZP organizačně zajišťuje jednání VVOZP 

Projednává se zainteresovanými orgány možnosti a způsoby plnění přijatých usnesení, záležitosti předkládané vládě zpracovává do formy materiálů pro jednání vlády.

2. Sekretariát VVOZP se účastní připomínkování legislativních a nelegislativních předpisů

Sekretariát VVOZP se účastní připomínkových řízení k návrhům legislativních i nelegislativních předpisů z hlediska možného dopadu na osoby se zdravotním postižením; za tímto účelem spolupracuje s organizacemi osob se zdravotním postižením. Jejich názory zohledňuje ve svých připomínkách. 

3. Sekretariát VVOZP organizačně zajišťuje koordinaci Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

Sekretariát zajišťuje podmínky pro činnost Řídícího výboru a Hodnotitelské komise.

4. Sekretariát VVOZP organizačně zajišťuje Cenu VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

včetně slavnostního vyhlášení výsledků soutěže u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.

5. Sekretariát VVOZP zajišťuje administraci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Sekretariát VVOZP zajišťuje podmínky pro činnost Hodnotitelské komise programu.

6. Zaměstnanci sekretariátu VVOZP působí v řadě odborných komisí zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením.

7. Sekretariát VVOZP vypracoval nebo editoval následující materiály (uveden je pouze výběr):

8. Zaměstnanci sekretariátu VVOZP sami organizačně zajistili nebo se podíleli na zajištění řady akcí.

Za nejdůležitější jsou považovány zejména:

  • Semináře pro zástupce měst a obcí k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny;
  • Semináře pro žadatele v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv;
  • Seminář Reforma péče o duševní zdraví, Uskutečněné kroky a nejbližší cíle, Praha, 13. 12. 2019;
  • Konference Lidé se zdravotním postižením a jejich právní ochrana v ČR a USA, Praha, 01. 10. 2015;
  • Konference Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením, Praha, 5. 11. 2013;
  • Konference Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení, Praha, 12. 10. 2010.