Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Fondy Evropské unie

logo esf eu oplzz podporujeme
Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze dvou strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 mld. EUR. Na programové období 2004-2006 bylo pro ČR přiděleno 456,98 mil.Eur.
 

Operační programy ESF 2007-2013

V období let 2007 – 2013 Česká republika využívá prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím tří operačních programů:

  • OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
  • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
  • OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

Výše popsané neinvestiční programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu umožňují českým žadatelům získat z Evropské unie finanční podporu. Spolu s nezbytným spolufinancováním ze státního rozpočtu jde celkem o 4,4 mld. EUR, což činí cca 124,2 mld. Kč.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

  1. Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády
  2. Analýza modernizace systému elektronických knihoven ÚV ČR v rámci projektu ODok
  3. Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 je operačním programem, který přímo řeší otázky spojené s rozvojem potenciálu české populace prostřednictvím vzdělávání. Globálním cílem OP VK je tedy rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve vědeckých a výzkumných centrech.