Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Závěť J.P.Straky

Dne 21. března 1997 byla odhalena ke 100. výročí Strakovy akademie restaurovaná mramorová deska s částí závěti Jana Petra Straky.


Znění nápisu na mramorové desce restaurované pro Úřad vlády ČR

Ve jménu nejsvětější a nerozdílné Trojice Boha Otce Syna a ducha Svatého Amen.
Já Jan Petr Straka pan z Nedabylic a Lipčan na Lipčanech Janovicích, Horních Teplicích a Okrouhlicích J.E. tajný rada a komorník etc. tímto listem, jenž kšaft sluje, o jmění mým od Pána Boha z pouhé milosti k užívání mne propůjčeným, jak by s tím po smrti mé postupováno býti mělo, následující pořízení činím.

Především hříšnou duši mou v nesmírné milosrdenství boží a tělo od ní oddělené zemi v tom farním kostele, kam při smrti mé náležeti bude k prostému pohřbení poroučím ........

18 - Po pěti letech ale, aby takové fideicomisum ad Academiam pro cvičení mládeže chudé stavu vyššího národu Českého na všeliké cvičení a Exercitia připadlo, a mohou se v tom čase těch vysazených pět let dostatečné praeparatoria učiniti ........

Celá pak toho všeho dispozici a ordinaci jak v stavení a mobilírování tak i v povolání z Říše, Vlach a Frankreichu zkušených mužův a mistrův též potom přijetí do te Academie chudých z stavu panského a rytířského samého chudého národu Českého, při král. páních páních místodržících v tomto království Českém pozůstávati bude, tak že vložíce Jich Excell. a Mti přední práci na král. pány pány hejtmany miest Pražských, od nich probono publico na všechno zdáné a správu požádati, pak na to decisi učiniti, instructi vydati a nade vším milostivou ochranou ruku držeti ráčejí. Protestíruji ale, aby takovej, který by nějaké prostředky svý měl, do té Academie nejináče nežli na svou vlastní outratu přijat nebyl, dokonce chudí ale když se opravdová chudoba jich prokáže darmo všichni jednostejném slušným oděvem a náležitou stravou opatřeni, též darmo svý exercitia míti mají: nebo představeným ouředníkům, mistrům a sloužícím náležitý a takový plat jednomu každému se dá aby od chudý mládeže postraně žádné nejmenší honorarium pod stracením ouřadu svého a vyhnáním z Acedemie nebrali.

Rozmnožilali by se ale ta Academia že by mocnějších rodičův jako i cizozemcův děti tam přišly, od těch jak za stravu tak i od exercitis a cvičení, však bez přetahování platiti mají. Kdož obvzláštním počtem se vésti a od jiného předního ouředníka spravovati se bude. Summou nevědouce já, zdali taková Academia pro chudou urozenou mláděž Českého národu k nápadu po mně kdy přijde, a jaké by tehdáž časy a okolostojičnosti byly, tehdy o tom nic dokonale místného ustanoviti nemohu, nýbrž jak jsem vejš podotkl, vše jak při vedení Academiji v začátek a dokonalost svou, tak spořádání důchodův nadjmenovaných fideicomnisarních statkův a ustanovení vydání vedle počtu mládeže ouředníkův, mistrův a sloužících v moci vysoce připomenutých Jich Excell. a Mtí král. pánův pánův místodržících tehdejších a dále budoucích vždycky pozůstávati bude, nadějíce se, že jako Protektorové této fundaci k větší cti a slávě Boží a pro milou vlast svou takovou práci a starost na sebe přijíti a vše skrze subdelejirované neb podřízené osoby bedlivě a milostivě spraovati dáti ráčejí.

Já od té se cvičící chudý urozený mládeže nic jiného nežádám, než jedině aby se za mně a zemřelý přátele mé v kaple, která se jim taky vystaví, po každodenní mši svatý a pobožností pamatujíce, tři Otčenáš a tolik Zdrávas Maria hlasitě se pomodlili; dávám taky každému pánu pánu Arcibiskupovi Pražskému tu moc, aby na chování a cvičení té mládeže se vyptávati a najdeli co nenáležitého proti víře katolické a cnostem, že by se to netrpěti, nýbrž napraviti mělo, to buď na král. místodržickou kancelář Českou, aneb byli by tehdáž sněm otevřený, v plném sněmu přednésti a tu Academii k zvelebení přivésti mohl........

Stalo se to v domě mém v Menším Městě Pražským ležícím dne 18 Februarii léta 1710.

Jan Petr Straka pán z Nedabylic a Lipčan přiznávám se, že jest toto má konečná poslední vůle.....


Restaurovaná mramorová deska

Restaurovaná mramorová deska