Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

16. 2. 2015 15:48

Vláda zamítla dva poslanecké návrhy zákonů

Vládní kabinet na svém jednání v pondělí 16. února zamítl dva poslanecké návrhy zákonů, které na jednání vlády z titulu své funkce předsedy Legislativní rady vlády předkládal ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.

Prvním z těchto materiálu byl Návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové na vydání zákona o zajištění právní pomoci (sněmovní tisk č. 390). Jeho cílem je vytvoření jednotného systému pro poskytování právní pomoci v řízení před soudy a jinými orgány a stanovení pravidel pro její poskytování, včetně bezplatné právní pomoci.

Tento návrh byl zamítnout, neboť dle stanoviska vlády trpí legislativně-technickými nedostatky, je vnitřně rozporný a nevypořádá se důsledně s nynější právní úpravou. Navíc podle Plánu legislativních prací na rok 2015 bude Ministerstvo spravedlnosti předkládat věcný záměr zákona o státem zajištěné právní pomoci, který projde řádným legislativním procesem a řádným meziresortním připomínkovým řízením.


Druhým z materiálu byl Návrh poslanců Martina Plíška, Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Jiřího Štětiny, Jaroslava Krákory, Bohuslava Svobody, Soni Markové a Rostislava Vyzuly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 391). Cílem tohoto materiálu je upravit oblast reklamy na humánní léčivé přípravky tak, aby výskyt nezákonné reklamy na tento typ léčivých přípravků byl co nejúčinněji a nejdůsledněji minimalizován, respektive aby byl odstraněn nežádoucí prostor pro obcházení zákona.

I tento návrh byl zamítnout, neboť se jedná o materiál totožný s vládním návrhem zákona, který byl PS PČR předložen v roce 2012 (tisk č. 761), ale nebyl PS PČR projednán z důvodu jejího rozpuštění. Současně tato vláda schválila na sklonku loňského roku materiál o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákon o pohřebnictví, který právě projednává PS PČR (tisk č. 391), a který je v mnoha směrech s předloženým návrhem zákona duplicitní. Současně vláda připravuje novelu zákona o léčivech v návaznosti na nařízení EP a ER č. 536/2004 (16. 4. 2014) o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.

Poslanecký návrh zákona navíc podle stanoviska vlády trpí některými nedostatky. Nedostatečně zohledňuje změny, které přinesla právní úprava zákona o zdravotnických prostředcích a zákona o správních poplatcích. Současně rozšiřuje kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aniž zohledňuje z tohoto vyplývající potřebu navýšení personálních kapacit včetně zvýšených nároků na finanční prostředky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X