Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

16. 2. 2015 15:56

Výsledky jednání vlády, 16. února 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 1158/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 46/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsob jejich zapisování
č.j. 1414/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
č.j. 1415/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
č.j. 1434/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

6. Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
č.j. 1435/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

7. Návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové na vydání zákona o zajištění právní pomoci (sněmovní tisk č. 390)
č.j. 139/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

8. Návrh poslanců Martina Plíška, Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Jiřího Štětiny, Jaroslava Krákory, Bohuslava Svobody, Soni Markové a Rostislava Vyzuly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 391)
č.j. 140/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

9. Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020
č.j. 125/15
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Stav plnění jednotlivých opatření obsažených v návrhu systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění
č.j. 92/15 - bod 11 schůze vlády 9.2.2015
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh usnesení vlády o stanovení požadavků pro přijetí do služebního poměru na služební místa státních tajemníků v ministerstvech a Úřadu vlády České republiky a o některých otázkách aplikace zákona o státní službě
č.j. 120/15 - bod 6 schůze vlády 9.2.2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh usnesení vlády o průběhu výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu
č.j. 153/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Návrh usnesení vlády, kterým v souladu s § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, vláda pověřuje některé členy vlády prováděním úkonů vlády jako služebního orgánu vůči některým vedoucím služebních úřadů, které jsou ústředními správními úřady
č.j. 154/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Návrh na zvýšení počtu funkčních míst sekce pro státní službu a sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstva vnitra
č.j. 155/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

15. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky do státního rozpočtu
č.j. 151/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Výjimka ze zákona o VZ - nákup reklamního prostoru v rámci českého pavilonu EXPO 2015 pro realizaci projektu agentury CzechTourism "Česko - země příběhů na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015"
č.j. 171/15 
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

16. Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
č.j. 158/15
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z Deklarace Stockholmského mezinárodního fóra o holocaustu
č.j. 141/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy před-sedy vlády České republiky v Korejské republice ve dnech 23.-27. února 2015
č.j. 145/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Senegalské republiky a Senegalců v zahraničí Mankeur Ndiaye v České republice ve dnech 23. - 25. února 2015
č.j. 144/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na zpřesnění usnesení k jednání vlády z 9. února 2015 č. 90, k dalšímu postupu v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. prosince 2014, čj. 21Cdo 1440/2014-456 k doplacení platů a nároků soudců a státních zástupců na základě výsledku jednání ministryně spravedlnosti s předsedy krajských vrchních a nejvyšších soudů a s krajskými a vrchními státními zástupci a s nejvyšším státním zástupcem a prezidentkou soudcovské unie a prezidentem Unie státních zástupců
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za rok 2014
č.j. 137/15
Předkládá: předseda vlády

2. Výroční zpráva o činnosti Vládní dislokační komise za rok 2014
č.j. 138/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

3. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/09 Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže
č.j. 124/15
Předkládá: ministr obrany

4. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Národního divadla s názvem „Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery - zpracování projektové dokumentace - dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění
č.j. 134/15
Předkládá: ministr kultury

5. Informace o veřejných zakázkách v oblasti obranného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
č.j. 135/15
Předkládá: ministr obrany

6. Informace o veřejné zakázce „Nákup munice 2015/I - letecká NSPA“ zadávané prostřednictvím alianční agentury NSPA
č.j. 136/15
Předkládá: ministr obrany

7. Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 69. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.
č.j. 130/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

8. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění projektu Komunikační infrastruktury veřejné správy a služeb ICT v letech 2015 a 2016“ podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
č.j. 147/15
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie