Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

12. 11. 2015 11:44

Zpráva o výsledcích následných kontrol za období únor-srpen roku 2015

Shrnutí

Z vykonaných následných kontrol byly u 14 příjemců dotace zjištěny nedostatky. Kontrolní zjištění nalezená u 12 příjemců dotace byla předána místně příslušným finančním úřadům,
u 3 příjemců dotace oblastním inspektorátům práce a u 1 příjemce dotace byla předána informace o závažném zjištění Ministerstvu financí. Mezi zjištěné nedostatky při následných kontrolách patřilo porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Především se jednalo o uplatňování nákladů mimo dobu realizace projektu, uplatňování nákladů nesouvisejících s projektem, zjištění v oblasti cestovních náhrad, nedodržení položkového rozpočtu, nevedení odděleného účetnictví, či nedodržení podílu spolufinancování.

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X