Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

23. 12. 2014 15:12

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2014

Shrnutí

V roce 2014 proběhla veřejnosprávní kontrola u 38 příjemců dotace. Ke dni 22.12.2014 bylo dokončeno 32 kontrol. U 12 příjemců dotace byly zjištěny nedostatky (7 kontrolních zjištění bylo předáno místně příslušným finančním úřadům, 3 oblastním inspektorátům práce a 4 příjemcům dotace bylo uloženo opatření k nápravě).

Mezi zjištěné nedostatky při následných kontrolách patřilo porušení podmínek Rozhodnutí, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Především se jednalo o uplatňování osobních a provozních nákladů projektu v rozporu s podmínkami Rozhodnutí, neoprávněné čerpání odměn, poskytnutí cestovních náhrad v rozporu se zákoníkem práce, nedodržení podmínek stanovených v dohodách konaných mimo pracovní poměr, nedodržení termínu zaslání průběžné či závěrečné zprávy a nevedení účetnictví o dotaci v souladu se stanovenými podmínkami a zákonem o účetnictví.

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty