Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

30. 5. 2015 15:49

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2014 - aktualizace ke dni 29.04.2015

(aktualizace ke dni 29.04.2015)

Shrnutí

V roce 2014 proběhly veřejnosprávní kontroly u 38 příjemců dotace, u kterých byl prověřen objem poskytnutých dotací v celkové výši 16.277.400 Kč. Ke dni zveřejnění zprávy byly všechny kontroly ukončeny.

U 15 příjemců dotace byly zjištěny nedostatky (kontrolní zjištění nalezená u 8 příjemců dotace byla předána místně příslušným finančním úřadům, u 3 příjemců dotace oblastním inspektorátům práce, u 1 příjemce dotace byla předána informace o závažném zjištění Ministerstvu financí a 6 příjemcům dotace bylo uloženo opatření k nápravě).

Mezi zjištěné nedostatky při následných kontrolách patřilo porušení podmínek Rozhodnutí, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Především se jednalo o uplatňování osobních a provozních nákladů projektu v rozporu s podmínkami Rozhodnutí, neoprávněné čerpání odměn, poskytnutí cestovních náhrad v rozporu se zákoníkem práce, nedodržení podmínek stanovených v dohodách konaných mimo pracovní poměr, nedodržení termínu zaslání průběžné či závěrečné zprávy a nevedení účetnictví o dotaci v souladu se stanovenými podmínkami a zákonem o účetnictví.

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty