Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

9. 2. 2023 14:34

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2022

Zpráva je zveřejňována v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, které ukládá kontrolnímu orgánu povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2022 byly vykonávány kontroly průběžné i následné, a to jak na místě, tak tzv. dálkovým způsobem. 

U následných kontrol byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na projekty realizované v roce 2021. Úřad vlády ČR v roce 2021 poskytl dotaci na celkem 360 projektů, a to v celkové výši 347.970.566,00 Kč, přičemž v rámci 73 následných kontrol byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 68.626.469,00 Kč, tj. 19,72 %.

U průběžných kontrol byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na projekty realizované v roce 2022. Úřad vlády ČR v roce 2022 poskytl dotace na celkem 343 projektů, a to v celkové výši 354.604.213,00 Kč, přičemž v rámci 4 průběžných kontrol byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 879.281,00 Kč, tj. 0,25 %.

V roce 2022 Oddělení kontroly uplatňovalo ustanovení § 14f zákona o rozpočtových pravidlech a v případě porušení podmínek Rozhodnutí zasílalo příjemcům dotací Výzvu k vrácení dotace nebo její části. Oddělení kontroly v roce 2022 zjistilo ve 20 případech porušení podmínek daných Rozhodnutím a následně zaslalo Výzvy k vrácení dotace nebo její části v celkovém objemu 541.579,13 Kč. V 1 případě nebyla výzva příjemcem dotace uhrazena a byl zaslán podnět s podezřením na porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech místně příslušnému finančnímu úřadu, oprávněnému uložit kontrolované osobě opatření k nápravě. 

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití finančních prostředků na úhradu nákladů/výdajů, které nebyly součástí specifikace položek rozpočtu dotace uvedených v rozhodnutí, či překročení povoleného navýšení položek rozpočtu dotace uvedených v rozhodnutí. Dále patřilo k častým nedostatkům nesplnění celkové míry naplnění výstupů projektu alespoň ve výši 85 % a použití finančních prostředků na náklady/výdaje, které nebyly náklady kalendářního roku, na který byly dotace poskytnuty. 

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty