Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

3. 11. 2022 12:53

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2021

Zpráva je zveřejňována v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, které ukládá kontrolnímu orgánu povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2021 byly vykonávány kontroly následné, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na projekty realizované v roce 2020. Úřad vlády ČR v roce 2020 poskytl dotaci na celkem 372 projektů, a to v celkové výši 353.310.972,00 Kč, přičemž v rámci 76 následných kontrol byl prověřen objem poskytnutých finančních prostředků ve výši 61.136.023,00 Kč, tj. 17,30 %.

V roce 2021 Oddělení kontroly uplatňovalo ustanovení § 14f zákona o rozpočtových pravidlech a v případě porušení podmínek Rozhodnutí zasílalo příjemcům dotací Výzvu k vrácení dotace nebo její části. Oddělení kontroly v roce 2021 zjistilo v 16 případech porušení podmínek daných Rozhodnutím a následně zaslalo Výzvy k vrácení dotace nebo její části v celkovém objemu 833.144,93 Kč. Ve 2 případech nebyly výzvy uhrazeny ve stanovené lhůtě, proto byly v těchto případech zaslány podněty na místně příslušné finanční úřady v celkové výši 422.847,00 Kč. 

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití finančních prostředků na úhradu nákladů, které nebyly součástí specifikace položek rozpočtu dotace uvedených v rozhodnutí, či překročení schváleného podílu státních zdrojů ke krytí skutečně vynaložených celkových nákladů projektu. Dále patřilo k častým nedostatkům použití finančních prostředků na osobní náklady, které nebyly shodné s druhem vykonávané práce a popisem činností uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, resp. upravené žádosti o poskytnutí dotace, či překročení maximální výše hodinové odměny stanovené v rozhodnutí.

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty