Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

12. 10. 2021 9:57

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2020

Zpráva je zveřejňována v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, které ukládá kontrolnímu orgánu povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2020 byly vykonávány kontroly následné, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na projekty realizované v roce 2019. Úřad vlády ČR v roce 2019 poskytl dotaci na celkem 348 projektů, a to v celkové výši 277.770.955,00 Kč, přičemž v rámci 74 následných kontrol byl prověřen objem poskytnutých finančních prostředků ve výši 51.050.294,00 Kč, tj. 18,4 %.

V roce 2020 Oddělení kontroly uplatňovalo ustanovení § 14f zákona o rozpočtových pravidlech a v případě porušení podmínek Rozhodnutí zasílalo příjemcům dotací Výzvu k vrácení dotace nebo její části. Oddělení kontroly v roce 2020 zjistilo v 16 případech porušení podmínek daných Rozhodnutím a následně zaslalo Výzvy k vrácení dotace nebo její části v celkovém objemu 262.865,78 Kč. V 1 případě nebyla výzva uhrazena ve stanovené lhůtě, proto byl v tomto případě zaslán podnět na místně příslušný finanční úřad ve výši 66.777,40 Kč. 

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití finančních prostředků na úhradu nákladů, které nebyly součástí specifikace položek rozpočtu dotace uvedených v rozhodnutí, či které nebyly vynaloženy v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta. Dále patřilo k častým nedostatkům použití finančních prostředků na osobní náklady, které nebyly shodné s druhem vykonávané práce a popisem činností uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, resp. v dodatku k žádosti o poskytnutí dotace, či úhrada nákladů neprokázaných účetními doklady.

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty