Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

31. 12. 2020 9:56

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2019

Zpráva je zveřejňována v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, které ukládá kontrolnímu orgánu povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2019 byly vykonávány kontroly následné, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na projekty realizované v roce 2018. Úřad vlády ČR v roce 2018 poskytl dotaci na celkem 345 projektů, a to v celkové výši 238.861.593 Kč, přičemž v rámci 67 kontrol byl prověřen objem poskytnutých finančních prostředků ve výši 43.254.707 Kč, tj. 18,1 %.

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití finančních prostředků na úhradu nákladů, které nebyly součástí specifikace položek rozpočtu dotace uvedených v rozhodnutí, či které nebyly vynaloženy v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta. Dále patřilo k častým nedostatkům použití finančních prostředků na osobní náklady, které nebyly shodné s druhem vykonávané práce a popisem činností uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, resp. v dodatku k žádosti o poskytnutí dotace, či úhrada nákladů neprokázaných účetními doklady.

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty