Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

6. 2. 2019 22:28

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2018

Zpráva je vydána v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, které ukládá povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2018 byly vykonány veřejnosprávní kontroly následné, při nichž byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na rok 2017. Úřad vlády ČR v roce 2017 podpořil celkem 371 projektů v celkové výši 192.637.637 Kč, přičemž v rámci 66 veřejnosprávních kontrol následných byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 36.163.826 Kč, tj. 18,8 %.

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití finančních prostředků na úhradu nákladů, které nebyly součástí specifikace položek rozpočtu dotace v Rozhodnutí, či které nebyly vynaloženy v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta. Dále patřilo k častým nedostatkům použití finančních prostředků na osobní náklady, které nebyly shodné s druhem práce a popisem činností uvedených v Žádosti o dotaci, či úhrada nákladů neprokázaných účetními doklady. V některých případech bylo příjemcem dotace překročeno povolené navýšení položek rozpočtu dotace do 20 %.

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty