Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

20. 2. 2018 10:35

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017

Shrnutí

Zpráva je vydána v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, které ukládá povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2017 byly vykonány kontroly následné, při nichž byly kontrolovány finanční prostředky poskytnuté příjemcům dotací na rok 2016. Úřad vlády ČR v roce 2016 podpořil celkem 422 projektů v celkové výši 171.186.038 Kč, přičemž v rámci 57 kontrol následných byl prověřen objem poskytnutých prostředků ve výši 26.440.770 Kč, tj. 15,4 %.

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití peněžních prostředků na úhradu nákladů, které nebyly součástí schváleného rozpočtu Rozhodnutí, či které nebyly vynaloženy v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta. Dále patřilo k častým nedostatkům použití peněžních prostředků na náklady, které nebyly účelně a hospodárně vynaloženy pro zajištění stanovených cílů projektu, na neuznatelné náklady, či příjemce dotace nesplnil v plné míře účel projektu, stanovený v Žádosti o dotaci. Kontrolní zjištění, která byla postoupena na Státní úřad inspekce práce, se týkala porušení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty