Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

8. 8. 2017 11:03

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016

Shrnutí

V roce 2016 proběhly kontroly u 49 příjemců dotací, u kterých byl prověřen objem poskytnutých dotací v celkové výši 27.700.983,00 Kč. Ke dni 16.02.2017 byly všechny kontroly ukončeny. Při výkonu kontrol byly u 13 příjemců dotace zjištěny nedostatky (kontrolní zjištění u 9 příjemců dotace byla předána místně příslušným finančním úřadům, u 6 příjemců dotace oblastním inspektorátům práce, v 1 případě byla příjemci dotace zaslána výzva k vrácení části dotace). Průběžné kontroly byly vykonány v průběhu realizace projektů a vyjma výše uvedeného měly také funkci prevence vzniku nedostatků.

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití peněžních prostředků na úhradu nákladů, které nebyly součástí schváleného rozpočtu Rozhodnutí, či které nebyly vynaloženy v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta. Dále patřilo k častým nedostatkům nevedení odděleného účetnictví, neprokázání výše podílu dotace ke krytí skutečně vynaložených celkových nákladů projektu, překročení povoleného rozpětí do 20 % u jednotlivých skupin položek a v jednom případě kontrolovaná osoba nepostupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Ve srovnání s předchozími lety příjemci dotací ve větší míře nepostupovali v souladu se zákoníkem práce. 

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X