Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

24. 7. 2017 16:09

Výsledky jednání vlády 24. července 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou

2. Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
čj. 700/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Jana Farského, Mariana Jurečky, Petra Gazdíka, Jaroslava Klašky, Věry Kovářové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 1138)
čj. 788/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

4. O návrhu na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, odvolání vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti a o změně usnesení vlády č. 1178 ze dne 19. prosince 2016
čj. 788/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Možné rozpočtové posílení investic vlády v roce 2017
čj. 805/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Informace ministra financí k zajišťovacím příkazům a jejich využití ze strany Finanční správy České republiky
čj. 741/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

7. Návrh na sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou a Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
čj. 810/17
Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Zabezpečení plošného zavádění občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem a dalších legislativních požadavků
čj. 818/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů
čj. 784/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

10. Projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny“
čj. 745/17 - bod 21 schůze vlády 10. 7. 2017
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
čj. 740/17
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Zpráva o stavu přípravy a realizace opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, včetně návrhu na zabezpečení finančních prostředků na majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí dotčených realizací stavby přeložky silnice „I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“
čj. 730/17
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017
čj. 761/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Pravidla uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
čj. 781/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Žádosti sociálních partnerů o příspěvek na činnost podle § 320a zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018, schválené 137. Plenární schůzí RHSD ČR konané dne 29. května 2017
čj. 797/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Rozbor legislativních změn nutných k zajištění závazků vyplývajících z úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti
čj. 754/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schválena varianta 1.2.

17. Vyhodnocení čerpání ve Specifickém cíli 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu  -  Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů“
čj. 807/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016
čj. 768/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh jednotné koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území
čj. 732/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

20. Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin
čj. 775/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda zprávu schválila.

21. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2017
čj. 823/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

27. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1604, k zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů, ve znění usnesení vlády ze dne 13. července 2011 č. 518
čj. 795/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

28. Systém měření a hodnocení veřejné správy v České republice
čj. 738/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2016
čj. 725/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

44. Informace o dalším postupu ve vztahu k obchodnímu případu Adularya/Yunus Emre v Turecku - změna usnesení vlády č. 269 za dne 5. dubna 2017
čj. 840/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

45. O souhlasu s poskytnutím dobrovolného příspěvku do Svěřeneckého fondu EU pro Afriku na podporu libyjské pobřežní a námořní stráže
čj. 827/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

46. Informace pro vládu České republiky o zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Provoz Národního informačního systému integrovaného záchranného systému“ podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek
čj. 828/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

47. Změna Pravidel pro výběr kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie
čj. 837/17
Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

48. Informace ministerstva zemědělství o aktuální situaci v oblasti „dvojí kvality“ výrobků na jednotném trhu EU
čj. 838/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

49. Návrh na zrušení funkce vládního zmocněnce pro spolupráci s Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (GSA)
čj. 839/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 21. srpna.

53. Informace k datu spuštění účtenkové loterie
čj. 811/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

54. Aktuální informace o stavu sportovních dotačních programů MŠMT
čj. 819/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

55. Informace o postupu ve věci řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów v rámci projektu České geologické služby
čj. 759/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy

22. Základní aspekty kandidatury České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice
čj. 813/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2017 (Expertních panelů a Oborových verifikačních a hodnoticích panelů)
čj. 734/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie
čj. 763/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha
čj. 750/17
Předkládají: ministři financí a vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha
čj. 752/17
Předkládají: ministři financí a vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2016
čj. 726/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na jmenování mezirezortních komisí týkajících se řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
čj. 733/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017
čj. 808/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (vyhodnocení za roky 2014-2016)
čj. 767/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
čj. 774/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Žádost o souhlas vlády České republiky se členstvím Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Mezinárodní radě muzeí ICOM (International Council of Museums)
čj. 736/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v České republice na léta 2018-2023
čj. 780/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Změna ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
čj. 735/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2016
čj. 785/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Úvodní zpráva České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
čj. 778/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Národní zpráva České republiky pro třetí cyklus Univerzálního periodického přezkumu 2013 – 2017
čj. 776/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Návrh na obeslání 22. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Čína, Chengdu, 11. - 16. 9. 2017)
čj. 809/17
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

42. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem a Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
čj. 783/17
Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

43. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Guatemalské republiky Carlose Raúla Moralese Moscosa v České republice ve dnech 25. – 27. července 2017
čj. 796/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

50. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra pro odchod Velké Británie z EU Davida Davise v České republice dne 25. července 2017
čj. 830/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

51. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Rakouské republice dne 20. července 2017
čj. 783/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

52. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Budapešti v souvislosti s účastí na summitu zemí Visegrádské skupiny a Státu Izrael dne 19. července 2017
čj. 796/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016
čj. 747/17
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace pro vládu České republiky o koncepci školení zaměstnanců státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti
čj. 806/17
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu

3. Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – 1. čtvrtletí roku 2017
čj. 820/17
Předkládá: předseda vlády

4. Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (II. čtvrtletí 2017)
čj. 753/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

5. Informace pro vládu k postupu společnosti PRISKO a.s. vůči společnosti OKD, a. s.
čj. 792/17
Předkládá: ministr financí

7. Memorandum o spolupráci
čj. 728/17
Předkládají: ministři financí a vnitra

8. Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025 za rok 2016
čj. 773/17             
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

9. Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2016
čj. 757/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

10. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2016
čj. 737/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

12. Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2016
čj. 798/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

13. Informace o realizaci pomoci Ukrajině při její obnově a na podporu její demokratické transformace v období let 2014 - 2016
čj. 723/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

15. Informace pro Vládu ČR o problematice světelného znečištění
čj. 793/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

16. Zpráva k plnění usnesení vlády č. 611/2015 - Komplexní řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR
čj. 760/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

17. Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 na roky
2017-2018.
čj. 772/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

18. Informace o akcích Národního programu podpory cestovního ruchu za rok 2015, souhrnné informace o Národním programu podpory cestovního ruchu 2010 – 2016
a informace o novém Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech
čj. 794/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

19. Informace členům vlády o zřízení Meziresortního řídícího a pracovního týmu Programu Rychlých spojení
čj. 758/17
Předkládá: ministr dopravy

20. Informace s průběžným vyhodnocením dosažení jednotlivých cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020
čj. 731/17     
Předkládá: ministr zdravotnictví

21. Výroční zpráva stavu veřejné správy v České republice za rok 2016
čj. 739/17
Předkládá: ministr vnitra

22. Zpráva o činnosti Rady vlády pro informační společnost do 30. června 2017
čj. 748/17
Předkládá: ministr vnitra

23. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 31. května 2017
čj. 749/17
Předkládá: ministr vnitra

24. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2016
čj. 727/17
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Energetického regulačního úřadu

25. Zpráva o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2016
čj. 722/17
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu

26. Informace o činnosti Národního inovačního fondu za I. pololetí 2017
čj. 724/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

27. Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro snížení používání pesticidů v ČR za rok 2016
čj. 742/17
Předkládá: ministr zemědělství

28. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc květen 2017
čj. 744/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

29. Průběžná informace o plnění úkolu připravit a vládě předložit návrh státní podpory rozvoje firemního dárcovství
čj. 777/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

30. Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení
čj. 782/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

31. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2016
čj. 786/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

32. Zpráva za rok 2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích
čj. 787/17     
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

33. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem Správa finančního nástroje v rámci Specifického cíle 3.5 Operačního programu Životní prostředí a k připravované Dohodě o financování podle čl. 38 odst. 7 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 uzavírané mezi subjekty MŽP a SFŽP ČR formou horizontální spolupráce podle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 743/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění provozu a rozvoje rozpočtového systému ASPE" zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
čj. 756/17
Předkládá: ministr dopravy

35. Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem "Zajištění technologických prostor a služeb datového centra pro kritické informační systémy základních registrů" formou jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 779/17
Předkládá: ministr vnitra

36. Informace pro vládu České republiky o připravované horizontální spolupráci s názvem Modulární registr pro informační systémy ("MORIS")
čj. 812/17
Předkládá: ministr vnitra

37. Zajištění provozu Informačního systému registru smluv 2017+
čj. 816/17
Předkládá: ministr vnitra

38. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Podpora Analyticko Rešeršního a Monitorovacího Systému – ARMS“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 817/17
Předkládá: ministr vnitra

39. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Smlouva o systémové podpoře a servisu IS MZV-V (2017 – 2020)“
čj. 789/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

40. Informace o realizaci vertikální spolupráce na Vnitřní úklidy zabezpečované VLS ČR v areálech PS 0112 LZ Čáslav na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 799/17
Předkládá: ministr obrany

41. Veřejná zakázka „Systémy vojenské letecké informační služby - nákup“
čj. 800/17
Předkládá: ministr obrany

42. Informace o veřejné zakázce Smlouvy o dodávkách tepelné energie
čj. 801/17
Předkládá: ministr obrany

43. Veřejná zakázka „Integrace národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS“
čj. 802/17
Předkládá: ministr obrany

44. Veřejná zakázka „Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II“
čj. 803/17     
Předkládá: ministr obrany

45. Veřejná zakázka „Pořízení kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích a kolových obrněných vozidel MKPP na podvozkové platformě TITUS 6x6“
čj. 804/17
Předkládá: ministr obrany

46. Zadání veřejné zakázky „Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní televizi“ na základě výjimky z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 814/17
Předkládá: ministr zemědělství

47. Informace o průběhu a výsledcích mimořádné schůzky členských zemí NATO na nejvyšší úrovni v Bruselu dne 25. května 2017
čj. 790/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

48. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 19. června 2017 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 20. června 2017 v Lucemburku
čj. 765/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie