Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

24. 7. 2017 17:05

Tisková konference po jednání vlády, 24. července 2017

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o některých bodech, kterými se dnes zabývala naše vláda. První téma, které bych chtěl zmínit, je schválení koncepce ochrany před suchem na území České republiky a musím říct, že jsme první vládou, která začala systematicky a soustavně reagovat na následky klimatických změn a snažíme se, aby se Česká republika mohla důsledně a koncepčně také připravit na problematiku hrozícího sucha. Součástí té koncepce, kterou dnes vláda schválila, je vůbec první podrobná analýza situace v České republice. Z této analýzy vyplývá, že stávající zdroje pitné vody jsou zatím dostačující, do oblasti rizikových spadají zhruba 3 % plochy z České republiky, další zhruba 18 % plochy České republiky je potenciálně rizikových z pohledu sucha a velkým problémem se ukazuje zhoršená kvalita vody, která může v obdobích sucha znemožnit její využití dané oblasti. Koncepce, tak jak byla dnes schválena, se zaměřuje na 5 klíčových oblastí, na 5 klíčových, základních strategických cílů, mezi které také samozřejmě patří zavedení spolehlivějšího, efektivnějšího hospodaření s vodou, podpora využívání nových technologií, ale také realizace projektů, které by měly zvýšit retenční a akumulační schopnosti krajiny, a také otázka modernizace rozvoje zemědělských závlah, ale také ochrana těch stávajících zdrojů vody, které dnes na území z České republiky máme. Myslím, že to je velmi důležitý koncepční dokument a jsem rád, že se na něm dnes vláda shodla. Pokud jde o další body, kterými jsme se zabývali, chci zmínit fakt, že vláda dnes schválila v rámci našeho aktivního přístupu k řešení migrační krize a v rámci našeho důrazu na ochranu vnější hranice Evropské unie významný příspěvek na podporu libyjské pobřežní stráže. Česká republika v současné době patří mezi 12 zemí Evropské unie, které podporují fungování libyjské pobřežní stráže, což jsou tedy jednotky, které spadají pod mezinárodně uznanou libyjskou vládu, cvičí se  na základě podpory Evropské komise a některých evropských zemí a jejich pravomoc spočívá v tom, že mohou uprchlíky, které zadrží, vracet na území Libye, tzn., operují na území Libye, operují v libyjských výsostných vodách, mají tedy možnost na rozdíl od těch lodí Evropské unie, které operují v mezinárodních vodách, uprchlíky vracet zpět. Podle našeho názoru je tedy podpora libyjské pobřežní stráže nejvíce efektivním opatřením z hlediska řešení tlaku nelegální migrace ze severní Afriky směrem do Itálie. Dnes tedy vláda schválila nový příspěvek ve výši 24.000.000 Kč a na základě už od té předcházející části, protože my jsme v minulosti poskytli už na libyjskou pobřežní stráž asi 40.000 eur, čili dohromady jsme se v tuto chvíli stali největším donátorem v rámci Evropské unie, pokud jde o podporu výcviku a fungování libyjské pobřežní stráže, doufejme tedy, že ten náš dnešní krok bude pobídkou i pro ostatní země Evropské unie, že se k této naší iniciativě připojí, už máme signály z některých dalších členských zemí, které se tím příkladem České republiky chtějí inspirovat, a možná se nám podařilo vyvolat i určitou širší akci v rámci Evropské unie, která umožní Evropské komisi shromáždit dostatek peněz na to, aby se dařilo realizovat ty kroky, které posílí ochranu libyjské hranice a sníží migrační tlak na Itálii. Je to přesně ten krok, kterým chceme jasně dokázat, že Česká republika je připravena pomáhat, ale jsme připraveni pomáhat způsobem, který sami pokládáme za rozumný a za efektivní.

Další bod, kterým se dnes zabývala vláda, dokončili jsme proces, který jsme zahájili loni na podzim, asi víte, že loni na podzim se vláda rozhodla zřídit Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, podařilo se nám protlačit v rekordně krátkém čase příslušnou novelu Parlamentem. Úřad by tedy měl vzniknout k 1. srpnu letošního roku, dnes se vláda zabývala jmenováním nového ředitele tohoto úřadu a chci tedy vás informovat o tom, že vláda dnes jednomyslně rozhodla o jmenování Dušana Navrátila do čela Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Pan Navrátil v minulosti působil jako ředitel Národního bezpečnostního úřadu, od loňského podzimu byl potom vládním zmocněncem právě pro oblast kybernetické bezpečnosti a dnes tedy vláda s účinností k 1. srpnu jmenovala pana Dušana Navrátila do této funkce, takže velmi rychle pokračují práce na přípravě tohoto nového úřadu, včetně rozpočtového a finančního zajištění tak, aby tento nový úřad mohl velmi rychle začít fungovat, samozřejmě naším cílem je dosáhnout toho, aby úřad co nejrychleji začal poskytovat silnější podporu veřejnému sektoru, ale i soukromým subjektům pokud jde o schopnost čelit kybernetickým útokům. Poslední věc, kterou bych chtěl ještě okomentovat dnes na tiskové konferenci, je otázka účtenkové loterie. Vláda dnes vyslechla informaci ministra financí o přípravě účtenkové loterie, jak asi víte, koalice se shodla už na konci roku 2013, když jsme dávali dohromady koaliční smlouvu, že zavedení elektronické evidence tržeb chceme doplnit také tím, že bude zřízena účtenková loterie, podobně jako se osvědčila například v sousedním Slovensku. Podle dnešní informace, kterou vláda obdržela, dojde ke spuštění loterie už k 1. říjnu. Tzn. 1. října bude zahájen sběr účtenek, bude zahájena jejich registrace do slosování a první slosování v rámci účtenkové loterie proběhne 15. listopadu letošního roku. Byli jsme také informováni o tom, že Ministerstvo financí připravuje informační kampaň, která by měla seznámit širokou veřejnost s tím, na jakých principech, jakým způsobem bude fungovat účtenková loterie, jaké budou tedy ty konkrétní postupy, které by měly vést k tomu, aby se lidé tohoto slosování mohli zúčastnit. My to vnímáme jako určitou pozitivní pobídku pro to, aby si lidé brali účtenky, abychom podpořili tu kulturu, kdy zákazník, který si přebírá účtenku, a myslíme si, že účtenková loterie by zejména v tom prvním, v tom prvním období po zavedení elektronické evidence tržeb mohla sehrát velmi pozitivní a také určitou preventivní roli. Děkuju.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Já navážu na to, co říkal pan premiér. Já jsem velmi rád, že vláda dneska schválila návrh koncepce ochrany České republiky před následky sucha, protože to není jakýsi suchý materiál, to je velmi živý materiál, který navíc souvisí s dalšími už přijatými materiály, což je především vlastně adaptační strategie České republiky na klimatickou změnu, ke které jasně dochází, a vy jste asi zaregistrovali informace v posledních dnech z médií, třeba problémy Říma v zásobování vodou, že dokonce hrozí přídělový systém. My jsme občas některými nazýváni jako alarmisté nebo hysterky, že děláme zbytečné vlny, když v tomto případě sucha, to není úplně na místě, a jestliže ta koncepce jasně říká, že je to problém, na který se Česká republika musí velmi vážně připravovat. A já jsem rád, že to děláme a je to nejenom o té koncepci, je to už o konkrétních stovkách opatření, která jsou dnes vlastně už ve stadiu realizace ve všech oblastech. A tato koncepce to jistým způsobem rámuje, je to poslední materiál, který v této věci tato vláda velmi pravděpodobně bude schvalovat, a nenajdete tam žádné konkrétní úkoly, byť tam jsou konkrétní doporučení, protože těch úkolů, kterých je asi 420 tak, ty už schválila vláda před několika měsíci v rámci adaptační strategie právě na klimatickou změnu. A ty úkoly jsou pro všechny ministry a nejenom pro ně, jsou pro všechny resorty. Takže já tady zmíním jenom problém s kvalitou zemědělské půdy, který je opravdu zásadní, a pokud máte rádi čísla a citujete, tak možná jste z mých úst několikrát slyšeli čísla, která jsou až velmi alarmující, že víc jak 50 % zemědělské půdy v České republice je velmi ohroženo suchem, 12 % je velmi degradováno vlastně vodní erozí a rozdíl mezi tou kýženou kvalitou zemědělské půdy z hlediska schopnosti držet vodu a mezi stávajícím stavem je víc jak 3 miliardy kubíků, kubických metrů, což je dvouapůlnásobek vody, který pojme Vltavská kaskáda, takže tady jasně vidíme, kde máme největší potenciál, že máme největší rezervy a tam taky směřuje celá řada našich velmi konkrétních opatření. Kromě toho vláda dnes také vlastně schválila zprávu přípravy realizace opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, což je vodní nádrž Nové Heřminovy, kterou také znáte. Vláda byla informována o dalších opatřeních v této akci, ať už se jedná o záležitosti přeložky silnice, výkupu pozemků a samozřejmě finančního zatížení, je to velmi významné protipovodňové opatření, ale také vlastní opatření proti suchu, kromě toho dnes vláda, a mám z toho materiálu radost, ne z toho materiálu, ale z toho, co obsahuje. Vláda vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení vlády, které se týká komplexního řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovu při výkupu kovů nebo kovových odpadů, ač tomu nikdo moc nevěřil a minulé vlády se tvářily, že je ten problém trápí, když existuje taky neřešitelný, tak se nám povedlo díky bezhotovostní vyhlášce, snížit naprosto dramaticky zločinnost nebo kriminalitu v oblasti výkupu kovových odpadů o 72 % oproti roku 2014, roku 2016 a věřím, že letos ta čísla budou ještě lepší, znamená to, že někdy relativně nenápadný krok, protože to ani nebyla změna zákona, může znamenat takové zásadní zlepšení a ukazuje se, že ten systém funguje, že ta opatření fungují, a když ještě máme nějaká další připravená, myslím si, že ten hlavní efekt byl dosažen. Vláda rovněž vzala na vědomí informace nebo informaci o problematice tzv. světelného smogu, tedy v tom světelném znečištění, které se stává určitým problémem a má negativní vliv nejenom na životní prostředí, ale i na zdraví lidí. Ten materiál vlastně poprvé, historicky poprvé popisuje komplexně tuto problematiku a zároveň i uvádí jaká opatření, případně by nemohla být v legislativní či praktické oblasti udělána. A poslední materiál, v němž vláda přijala národní program environmentálního značení, což je takový program, který vlastně sjednocuje systémy, národní program ekologicky šetrných výrobků a značek, tedy ten program, který motivuje potom zákazníky k tomu, aby kupovali případně ekologicky šetrné výrobky. Tak jen výběrem, děkuju za pozornost.

Martin Stropnický, ministr obrany ČR: Vláda projednala také několik armádních zakázek. A já bych rád upozornil na dvě podstatné. Jsem rád, že byly projednány úspěšně. Jedná se o pořízení moderní techniky především pro naše pozemní síly. Jedná se v prvním případě o 62 kusů kolových obrněných vozidel Titus 6×6, to je příklad si myslím velice úspěšné spolupráce s francouzskou stranou, kdy na podvozku Tatra je tedy ta francouzská kabina a bude to ve třech konfiguracích a budou to vozidla velitelsko-štábní vozidla spojovací a vozidla pro koordinaci palebné podpory, budou určeny především čtvrté brigádě rychlého nasazení, která tak konečně zkompletuje to gro své výzbroje. A také pro sedmou mechanizovanou brigádu. Celková hodnota té zakázky je do 44,8 miliard korun, měli bychom dostat první kusy v roce 2020 a celá ta zakázka by se měla realizovat do roku 24. Rád bych upozornil, že se na té zakázce bude podílet i do značné míry také náš zbrojní průmysl, protože většina těch vozidel se bude vyrábět tady u nás doma. Tatra export, která je výhradním zástupcem a dodavatelem tohoto obrněnce, navíc si získá licenci na prodej do třetích zemí, takže to může být i doufejme úspěšný exportní artikl. Tou druhou akvizicí je potom chemické obrněné vozidlo na podvozku Iveco, které nahradí postupně do roku 22 zastaralá vozidla sovětské výroby. Chemici jsou, jak všichni víte, takovou naší jednou z těch výkladních armádních skříní a jednotkou, která si vydobyla přirozenou prestiž a reputaci a dlužno říci ale, že její vybavení už výrazně pokulhávalo, proto jsem rád, že budeme moci dodat 40 vozidel chemických průzkumných a dalších 40 shodných doprovodných k odběrů transportů vzorků, ta vozidla budou umět automaticky detekovat radioaktivní chemické a biologické látky, odebrat vzorky, zpracovat a odeslat informace, budou mít také balistickou ochranu pro posádku. Předpokládaná hodnota zakázky do čtyř celých, 4 miliardy korun. Podpis smlouvy, a to v obou případech, předpokládám někdy v prvním kvartále příštího roku nejpozději. I v tomto případě těchto Ivec se jedná o podstatný příspěvek, kde na tom bude participovat náš obranný průmysl. Tolik z Ministerstva obrany, děkuju.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X