Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

13. 5. 2015 13:48

Evropská komise podporuje reformní úsilí vlády

Evropská komise dnes zveřejnila každoroční doporučení členským státům, která mají sloužit jako vodítka pro provádění hospodářských reforem v nadcházejícím období. Aktuální doporučení reflektují dosavadní úsilí vlády v její hospodářské politice.

Od svého nástupu vláda zahájila reformní kroky vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti, hospodářského růstu a podpoře investic. To vše v souladu s evropskými rozpočtovými pravidly. Tyto priority jsou promítnuty do vládou přijatých koncepčních a strategických dokumentů, zejména Národního programu reforem. Ten je základním koncepčním dokumentem hospodářské politiky České republiky a byl podkladem Evropské komise pro přípravu letošních doporučení.

Česká republika letos obdržela čtyři doporučení. Oproti loňskému (a nejen loňskému) roku, kdy se na nás Komise obracela hned se sedmi, jde o značný pokrok. Za výrazným snížením počtu doporučení stojí usilovná práce vlády, která úspěšně splnila úkoly Evropské komise z minulého roku. Jednalo se například o přijetí služebního zákona, ale i o pokrok v případě čerpání strukturálních fondů, energetické účinnosti, doporučení politiky zaměstnanosti či hodnocení výsledků ve vědě a výzkumu.

Vedle snížení počtu je významná také změna přístupu Evropské komise k formulaci doporučení, která dávají členským státům větší prostor dosáhnout požadovaných cílů vlastní cestou. Jak změnou zaměření, tak nižším počtem doporučení Evropská komise pozitivně reagovala na výtky České republiky a dalších států, aby doporučení více reflektovala politickou a ekonomickou realitu jednotlivých zemí. 

Komise letos České republice doporučuje:

  1. Zlepšení strukturálního salda veřejných financí o 0,5 % HDP v roce 2016 přijetím nezbytných opatření. Dále zlepšit nákladovou účinnost a správu ve zdravotnictví.
  2. Bojovat proti daňovým únikům, zjednodušit daňový systém a plnit protikorupční plán. Zvýšit transparentnost a účinnost zadávání veřejných zakázek, zejména prostřednictvím zřízení centrálního registru veřejných smluv.
  3. Snížit vysokou úroveň zdanění nízkopříjmových skupin populace přesunem zdanění do jiných oblastí. Další zlepšení dostupnosti péče o děti.
  4. Přijmout reformu vysokého školství. Zajistit odpovídající vzdělávání učitelů, podpořit školy se slabším výkonem a zvýšit účast znevýhodněných dětí, včetně romských, na vzdělávání.

Jak je vidět, úkolů je před námi stále dost. Doporučení, která jsme letos obdrželi, však odpovídají hospodářským prioritám programového prohlášení vlády, která k jejich naplnění podniká aktivní kroky.

Doporučení 1 (fiskální oblast a zdravotnictví)

Doporučení ve fiskální oblasti dostáváme pravidelně. V minulosti cílila zejména na odstranění nadměrného schodku.  Poté, co byl nadměrný schodek odstraněn a fiskální situace i výhled české ekonomiky se zlepšily, doporučuje nyní Evropská komise soustředit se v příštím roce na zlepšování strukturálního salda, a to o 0,5 % HDP.

To je v souladu s cíli vládní koalice, která se shodla na snížení schodku na příští rok o 30 mld. Kč, tedy na 70 mld. Kč. Fiskální strategie vlády je koncipována tak, aby bylo v roce 2018 dosaženo střednědobého rozpočtového cíle.

Oceňuji, že Komise uznala dosavadní pokrok ČR v oblasti ozdravování veřejných financí. Plnění rozpočtových pravidel EU je základním předpokladem vstupu ČR do eurozóny, i proto se vláda zavázala v programovém prohlášení k tomu, že bude po celou dobu svého volebního období udržovat schodek veřejných financí pod 3 % HDP. V souladu s doporučením Komise však chce jít kabinet ještě dál a v době relativně příznivé hospodářské situace se chce také zaměřit na zlepšování strukturálních schodků.

Téma zdravotnictví a jeho nákladové efektivnosti se v doporučeních objevuje opakovaně. V minulosti bylo doporučováno přijmout kroky ke zlepšení nákladové efektivnosti, letos už Komise reflektuje učiněný pokrok a vybízí k dalšímu zlepšení.

Jedná se o jednu z priorit vlády, která cílí na zajištění transparentnosti a efektivity v této oblasti. Od letošního roku byl snížen roční limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven. V některých nemocnicích byly zavedeny centrální nákupy léků a zdravotnického materiálu. V příštím roce by měl vstoupit v platnost zákon o neziskových nemocnicích a ke zvýšení efektivity zdravotního systému jsou také připraveny novela zákona k přerozdělení prostředků zdravotního pojištění a snížení rezervních fondů zdravotních pojišťoven na polovinu, což by mělo zvýšit efektivitu distribuce finančních prostředků zdravotních pojišťoven. V návaznosti na novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění přistupují zdravotní pojišťovny postupně ke zveřejňování smluv o zdravotní péči.

Jsem rád, že Evropská komise uznává učiněný pokrok české vlády a vybízí k pokračování započatých prací. Rád bych zdůraznil, že Česká republika v porovnání se zeměmi eurozóny generuje výdaje na zdravotnictví v poměru k HDP na jedné z nejnižších úrovní, průměrně ve výši 7,5 %. S doporučením nelze než souhlasit, nicméně hledání rezerv a úspor v systému by mělo vést k růstu kvality a zlepšení její dostupnosti. Toto doporučení je příkladem toho, že Komise respektuje přání ČR odrazit ve svých doporučeních priority současné vlády.

Doporučení 2 (daně, veřejné zakázky)

Letošní formulace doporučení v daňové oblasti odráží přístup nové Komise, která doporučení formuluje spíše obecněji a ponechává tak prostor členským státům, aby si zvolili nástroje k provádění. Evropská komise poprvé stanovuje pouze obecný cíl boje proti daňovým únikům a zjednodušení daňového systému a ne konkrétní kroky vedoucí k jeho dosažení.

Boj proti daňovým únikům představuje jednu z hlavních priorit současné vlády. Byla provedena řada opatření, například zavedení povinného podávání elektronického daňového přiznání i pro většinu subjektů podléhajících korporátní dani, byl také zřízen tým Kobra zaměřující se na významnější daňové úniky. Mezi hlavní připravovaná opatření k boji proti daňovým únikům patří kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb, s předpokladem zavedení v roce 2016, a širší využití mechanismu přenesené daňové povinnosti, o němž Česká republika nadále intenzivně jedná s Evropskou komisí.

Toto doporučení vnímám jako výraznou podporu vládního úsilí v oblasti efektivního výběru daní a účinného zamezování daňovým únikům, které se ČR snaží dlouhodobě zlepšit. Konsolidace příjmové stránky rozpočtu je předpokladem pro navýšení investičních prostředků a podporu hospodářského růstu.

Oblast veřejných zakázek, včetně zavedení centrálního registru smluv, byla jedním z hlavních a zároveň nejobtížnějších témat vyjednávání nového programového období s Evropskou komisí. Doporučení Komise směřující do oblasti veřejné správy a zefektivnění jejího fungování se objevuje již poněkolikáté. Na rozdíl od předešlých let, však došlo k zobecnění v oblasti zadávání veřejných zakázek a boje s korupcí a jako pozitivní lze také vnímat vypuštění doporučení týkajícího se zákona o státní službě, který již vstoupil v účinnost, a s jehož realizací vyjádřila Komise spokojenost.

Na jaře letošního roku nabyla účinnosti tzv. technická novela zákona o veřejných zakázkách. Ta přináší efektivnější postup v zadávacím řízení, snížení administrativních, časových a finančních nákladů a zrychlení přezkumného řízení před ÚOHS. V současné době je připravován nový zákon o zadávání veřejných zakázek, jehož účinnost se předpokládá v první polovině roku 2016. Cílem nového zákona je zejména zohlednění kvalitativních aspektů při výběru projektů před nejnižší cenou, povinná elektronizace u vybraných aspektů a in-house zadávání. Dalším chystaným opatřením je zákon o registru smluv. Všechny smlouvy s hodnotou nad 500 000 Kč bez DPH jsou již nyní povinně zveřejňovány na profilu zadavatele, přičemž některé centrální úřady přistoupily dobrovolně ke zveřejňování smluv nad 50 000 Kč. Zákon o registru smluv je v současné době projednáván a do budoucna by měl tuto oblast ošetřit systémově.

Česká republika může s doporučením v oblasti veřejných zakázek souhlasit. Doporučení je plně v souladu s programovým prohlášením vlády. Oblasti veřejných zakázek, zavedení centrálního registru smluv a naplňování protikorupčního plánu byly jedním z hlavních témat finální fáze vyjednávání nového programového období s Evropskou komisí. Český premiér se zasadil o to, aby zavedení centrálního registru smluv nebylo jednou z předběžných podmínek Komise pro schválení operačních programů, což by znamenalo další zpoždění v čerpání evropských fondů.  Přestože se jedná o velkou výzvu, budeme i nadále pokračovat v maximálně vynakládaném úsilí tak, aby se nám podařilo naplnit požadavky tohoto doporučení.

Doporučení 3 (daně a školky)

I doporučení ohledně vysokého zdanění práce navazují na předchozí hodnocení Komise. Oproti minulému roku však ponechává Komise ČR letos větší flexibilitu, a to jak pokud jde o cílové skupiny, tak ohledně způsobu přesunutí zdanění.

V souladu s letošním doporučením již vláda učinila řadu opatření k zlepšení situace nízkopříjmových skupin. Za účelem snížení vysokého zdanění práce byla od letošního roku například znovu zavedena možnost uplatnění slevy na poplatníka u daně z příjmů fyzických osob i pro pracující důchodce. Zvýšila se také sleva na dani na druhé a další dítě, v čemž hodlá vláda pokračovat i v roce 2016. Také byla zavedena sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, včetně mateřské školy až do výše minimální mzdy (tzv. školkovné), kterou lze poprvé uplatnit od roku 2014. Pokud jde o přesun zdanění, vláda plánuje zvýšit daně z hazardních her a tabákových výrobků.

Kabinet oblast vysokého zdanění práce rozhodně neopomíjí a přijímá kompenzační opatření pro některé nízkopříjmové skupiny. Programové prohlášení vlády navíc uvádí i další možnosti snížení daňového zatížení. Jedná se nicméně o velmi citlivé téma a vzhledem k možným dopadům na příjmy státního rozpočtu je třeba každé navrhované snížení řádně zanalyzovat.

U doporučení v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti oceňujeme, že Komise uznala dosažený pokrok, neopakují se například doporučení ke službám zaměstnanosti nebo udržitelnosti důchodů. Letos nám v této oblasti dala Komise pouze jedno doporučení - zlepšit dostupnost péče o děti a i zde uznává provedený pokrok.

V  listopadu 2014 vstoupil v platnost zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jeho cílem je rozšířit nabídku služeb péče o děti, a umožnit tak kontakt rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a jeho postupný návrat nebo vstup na trh práce. V souvislosti se zákonem vešla v účinnost také novela zákona o daních z příjmu, která obsahuje daňová zvýhodnění dětských skupin. Nově je také umožněno pružné čerpání rodičovského příspěvku.

Jsem rád, že Komise ocenila více než roční úsilí této vlády, pro kterou jsou kvalitní a dostupné služby péče o děti prioritou. Vláda si je vědoma toho, jak pozitivní vliv má slaďování rodinného a pracovního života na trh práce, včetně snižování genderové nerovnosti. Pro financování péče o děti se ČR snaží využívat jak národních, tak evropských zdrojů. Zařízení typu dětská skupina byla a bude financována v rámci příslušných operačních programů.

Doporučení 4 (vzdělávání)

Je pozitivní, že u závěrečného doporučení se oproti minulému roku okruh opatření zúžil, tj. byl oceněn pokrok ČR učiněný například v oblasti výzkumu a vývoje a že jsou doporučení konkrétněji zaměřená. Vláda vnímá vzdělávání, respektive jeho kvalitu, jako jednu ze svých priorit, stejně tak i účast znevýhodněných dětí na vzdělání.

V březnu 2015 byla schválena novela vysokoškolského zákona, která zvyšuje kvalitu vysokých škol prostřednictvím změny systému hodnocení kvality a rovněž navyšuje sociální stipendia. Novelizace zákona o pedagogických pracovnících zlepšuje postavení učitelů a zatraktivňuje učitelskou profesi. S cílem podpořit školy se slabším výkonem vláda ověřuje možnost zavedení počítačového testování výsledků žáků 5. a 9. tříd. V oblasti rovného přístupu ke vzdělávání jsou zaváděny nové diagnostické nástroje identifikující žáky se znevýhodněním a zásadní význam bude mít přijatá novela školského zákona, která mění prostředí vzdělávání žáků se znevýhodněním a s jejíž účinností se počítá od září 2016. V květnu by měla být vládě předložena další novela školského zákona, která zavádí poslední povinný ročník předškolního vzdělávání se specifickým zaměřením na znevýhodněné skupiny dětí (např. Romy). Inkluzivní opatření a rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání v ČR, mimo jiné se zvláštním zaměřením na romskou populaci, je hlavní cílovou oblastí nového Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Kvalitní a dostupné vzdělávání je základním předpokladem pro zvyšování konkurenceschopnosti národní ekonomiky. Stejně tak je nutné, aby vzdělávací systém reagoval na potřeby trhu práce. Nejde jen o kvalitu vzdělávání, ale i o jeho dostupnost pro všechny skupiny, včetně těch znevýhodněných. Vláda problematiku rovnosti přístupu ke vzdělávání pojímá komplexně v rámci širšího tématu sociální politiky.

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy