Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 3. 2016 12:01

Úřad vlády zahájil přípravu Národního programu reforem 2016

Každoroční příprava Národního programu reforem.
Každoroční příprava Národního programu reforem.
První březnový týden se nesl v duchu přípravy Národního programu reforem ČR pro rok 2016. Úřad vlády ČR v té souvislosti uspořádal tradiční sérii kulatých stolů za účasti zástupců hospodářských a sociálních partnerů, územní samosprávy, akademické sféry, Parlamentu České republiky, Evropské komise a další zainteresované veřejnosti. Národní program reforem je každoročně v dubnu překládán také Evropské komisi v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik.

První kulatý stůl byl tematicky zaměřen na hospodářský výhled, fiskální a daňovou politiku a veřejnou správu. Podrobněji byla diskutována problematika odlivu výnosů do zahraničí, systémová opatření na zjednodušování daňového systému a rozdílné daňové zatížení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). V oblasti veřejné správy účastníci vyzdvihovali otázku odměňování ve státní službě.  

Trhu práce a vzdělávání byl předmětem druhé diskuze. K hlavním tématům patřilo sociální podnikání a také otázka stanovení ceny sociálních služeb. Účastníci rovněž upozornili na možná rizika inkluzivního vzdělávání a také neutěšenou platovou situaci nepedagogických pracovníků.  

Závěrečný kulatý stůl se zabýval podnikatelským prostředím a investicemi. V diskuzi rezonovalo zejména témata snižování administrativní zátěže podnikatelů. Jako příklad dobré praxe byla zmíněna Velká Británie, která zavedla pravidlo one-in, two-out (zavedení jedné nové regulace musí být kompenzováno odbouráním dvou jiných regulací). Dále zazněly podněty z praxe k regulovaným profesím a poptávka po komplexnější strategii pro rozvoj digitální ekonomiky včetně koordinované reakce související s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí.

V návaznosti na proběhlou diskuzi bude nyní Úřad vlády ČR spolupracovat s resorty na dopracování Národního programu reforem ČR pro rok 2016. Aktualizovaná verze materiálu bude v polovině dubna projednána pracovním týmem RHSD pro EU. Dokument bude schválen vládou do konce dubna 2016 a předložen Evropské komisi. Ta v polovině května navrhne jednotlivým zemím EU doporučení k provádění jejich hospodářských a rozpočtových politik.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie