Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 5. 2014 16:05

Evropská komise předložila komplexní návrh posílení energetické bezpečnosti

Evropská komise zveřejnila sdělení Strategie evropské energetické bezpečnosti, které reaguje na aktuální geopolitický vývoj v sousedství Evropské unie. Návrh Komise je zaměřen na opatření vedoucí ke snížení závislosti EU na vnějších dodávkách energie. Materiál Komise bude společně s polským návrhem na vytvoření Energetické unie předmětem červnových jednání na evropské úrovni. Česká vláda citlivě vnímá aktuální evropskou debatu o energetické bezpečnosti EU a podporuje racionální kroky k jejímu posílení jak formou aktuálního dokumentu Komise, tak prostřednictvím polského návrhu.

Dnes je EU závislá na dovozech energií z 53 %. Konkrétně se jedná o 90% závislost na dovozu ropy, 66% závislost na dovozech zemního plynu, 42% závislost na dovozech pevných paliv a 40% závislost na dovozu jaderného paliva. Za této situace navrhuje Evropská komise několik opatření, která by měla ve středně a dlouhodobé perspektivě přispět k zabezpečení dodávek do EU.

Co obsahuje sdělení Komise?

Prvním bodem sdělení Komise je dokončení vnitřního trhu s energiemi a realizace chybějící energetické infrastruktury. Právě absence celoevropské infrastruktury brání efektivnímu fungování trhu a omezuje schopnost flexibilní reakce Unie na případné přerušení dodávek. Dalším bodem je diverzifikace jak zdrojových zemí, tak i přepravních tras. V této oblasti by se Unie měla soustředit na posílení dodávek energií, především zemního plynu, z dosud okrajových regionů, jakými jsou například severní Amerika, Austrálie či země širšího Blízkého východu, s cílem rozšířit okruh spolehlivých dodavatelů.

Důležité je mít k dispozici také bezpečné přepravní trasy, umožňující dopravit zejména plyn do celé Evropy z různých zdrojů. K umocnění účinnosti obou opatření by mělo sloužit vypracování nouzových mechanismů a mechanismů solidarity, které by umožnily plné využití všech kapacit, které mají členské státy k dispozici pro řešení krizových situací.

Komise rovněž akcentuje posílení domácí výroby energie, a to jak z obnovitelných zdrojů, tak udržitelným způsobem z fosilních paliv. Sdělení také zdůrazňuje nutnost užší koordinace členských států ve vnějších energetických vztazích, kdy Komise předestřela svou ambici více se zapojovat do procesu uzavírání mezivládních dohod se třetími zeměmi. Významná část sdělení Komise je věnována roli výzkumu a vývoje nových technologií, které mohou přispět ke zvyšování energetické účinnosti a tím ke snížení energetické závislosti na dodávkách energií.

Priorita ČR: jednotný trh s energiemi

Česká vláda považuje zveřejněný návrh Evropské komise za strategický rámec pro otázku energetické bezpečnosti, která je jedním z palčivých témat evropské diskuse v posledních měsících. Pro Českou republiku zůstává i nadále prioritou vytvoření funkčního jednotného trhu s energiemi, jehož nezbytnými předpoklady jsou dostatečné infrastrukturní propojení a dodržování pravidel liberalizovaného trhu s energiemi.

Česká republika bude v nadcházející debatě akcentovat také geopolitické souvislosti diverzifikace zdrojových regionů a přepravních tras. Důležité pro nás bude také realistické posouzení role, jakou mohou hrát při posilování energetické bezpečnosti navyšování výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a opatření na zvyšování energetické účinnosti. V dalších týdnech bude formulována podrobná pozice vlády České republiky tak, aby byla připravena na seriózní debatu, kterou lze k tomuto tématu očekávat na červnové Evropské radě.

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X