Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

4. 4. 2012 16:18

Vláda dnes schválila Akční plán České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí"

Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership - OGP) je mezinárodní iniciativou administrativy USA podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. Cílem je konkrétní závazek vlád podpořit rozpočtovou transparentnost, zvýšit občanskou angažovanost, bojovat s korupcí a transformovat se ve více otevřené, efektivní a odpovědné instituce.

O připojení k této iniciativě rozhodla vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691 o přistoupení k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership a pověřila místopředsedkyni vlády Karolínu Peake přípravou Akčního plánu ČR.Karolína Peake na tiskové konferenci po jednání vlády, 4. dubna 2012

Sestavení předkládaného Akčního plánu koordinoval Úřad vlády ČR, Sekce pro koordinaci boje s korupcí, jenž během přípravy jeho konečné podoby aktivně spolupracoval jak s ústředními správními úřady, tak nestátním neziskovým sektorem. Úřad vlády ČR byl také hlavním koordinátorem veřejné diskuze, která probíhala v lednu 2012. Veřejnosti byly předloženy teze k Akčnímu plánu, přičemž hlavním cílem veřejné diskuze bylo určit priority předložených tezí a vybrat nejdůležitější témata, na něž se bude Akční plán orientovat. Dne 16. ledna 2012 proběhl veřejný workshop, na němž byly teze diskutovány. Workshopu se zúčastnili zástupci veřejné správy, akademické obce i nestátního neziskového sektoru. Úřad vlády ČR také informoval o přípravě Akčního plánu širokou veřejnost prostřednictvím celostátních médií a na svých oficiálních webových stránkách, na kterých byla veřejnosti zpřístupněna interaktivní diskusní platforma.

Třemi hlavními okruhy, které byly na základě veřejné diskuze do Akčního plánu zařazeny, jsou:

  • přijetí zákona o úřednících veřejné správy zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy,
  • zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím,
  • zpřístupnění dat a informací.

Předkládané závazky České republiky jednoznačně reagují na priority uvedené ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012.

Akční plán bude slavnostně představen 17. dubna 2012 na mezinárodním summitu OGP v Brazílii.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X