Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

11. 7. 2016 17:20

Vláda schválila Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Plán, jak zvýšit počet žen v rozhodovacích pozicích schválila vláda na svém jednání 11. července. Plán počítá s podporou rodin (mj. podporou pro rodiče dětí do dvou let věku) nebo povinností zveřejňovat údaje o počtu žen a mužů ve vedoucích orgánech největších společností. Může tak pomoci změnit pohled společnosti na postavení obou pohlaví ve společnosti a možná i zvýraznit některé dnešní problémy.

Akční plán navazuje na programové prohlášení vlády ČR (/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911), ve kterém se vláda ČR zavázala k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Navazuje také na Strategii (http://www.vlada.cz//cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/vladni-strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-126186), ve které vláda ČR stanovila cíl dosažení do roku 2020 alespoň 40% zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích ve veřejné i soukromé sféře.

Klíčová opatření Akčního plánu lze shrnout do dvou rovin. Jedna je lidskoprávní - každý má nárok na rovné, nediskriminační zacházení. Druhá rovina je v otázce efektivity, zda využíváme potenciál naší společnosti i v ekonomické oblasti zcela dostatečně, a je zřejmé, že nikoli. Data jsou výmluvná. Stále existují rozdíly v odměňování, rozdíly v uplatnění absolventů a absolventek vysokých škol, kdy absolventek je 60 procent, ale jejich uplatnění tomu neodpovídá. Akční plán nabízí tzv. měkká opatření podpořená analýzami, statistickými daty, doporučeními jak na příklad provádět výběrová řízení tak, aby dávala ženám i mužům stejnou šanci k uplatnění ve výběru na vedoucí pozici. To souvisí i se slaďováním pracovního a rodinného života,“ řekl k přijetí Akčního plánu ministr Jiří Dienstbier.

Ženy v současnosti tvoří 44 % ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR. Zároveň tvoří 56 % studentů a studentek všech vysokých škol a 61 % jejich absolventů a absolventek. Přes výše uvedené skutečnosti zůstávají nadále výrazně podreprezentovány v rozhodovacích pozicích v rámci veřejné i soukromé sféry.

V současné vládě ČR jsou tři ženy z celkem 17 ministryň a ministrů (18 %). Ženy tvoří 19,5 % v dolní komoře Parlamentu ČR a 18,5 % v Senátu. Podíl žen v zastupitelstvech měst a obcí je 27 %. Ženy tvoří 12 % členek a členů představenstev a pouze 9 % výkonných řídících pozic firem obchodovaných na burze. Tyto údaje staví ČR na zadní místa ve srovnání v rámci EU.

Akční plán nahlíží dané téma komplexně. Proto kromě popisů aktuální situace v různých oblastech obsahuje sadu doporučení, jak ji zlepšit a především předkládá konkrétní nástroje, jejichž užití přímo podpoří vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Tyto nástroje jsou zarámovány do časového harmonogramu a jsou k nim přiřazeny ukazatele jejich naplňování.

Obsahuje celkem 35 úkolů, které jsou rozděleny do čtyř oblastí:
- Obecné úkoly pro podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích
- Úkoly pro oblast politiky
- Úkoly pro oblast veřejné správy a dalších institucí veřejného zájmu
- Úkoly pro oblast obchodních společností

Úkoly reflektují nejen přímo oblast vrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, ale i úzce související oblast slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Patří mezi ně např.:

 

  • V rámci státní správy a obchodních společností s většinovou majetkovou účastí státu zveřejňovat všechna výběrová řízení na vedoucí pozice, využívat genderově senzitivní jazyk v inzerci pracovních pozic, ustavovat genderově smíšené výběrové komise či cíleně oslovovat ženy či muže k účasti ve výběrových řízeních
  • V rámci obsazovaní služebních míst zohlednit hledisko vyrovnaného zastoupení žen a mužů při výběru 1 ze 3 nejvhodnějších kandidátů/kandidátek
  • Zakotvení podpory rodičů s dětmi do dvou let věku při návratu na trh práce v rámci Koncepce rodinné politiky MPSV
  • Realizace osvětových kampaní zaměřených na nerovné postavení žen a mužů na trhu práce, včetně rozdílu v odměňování žen a mužů
  • Vytvoření manuálu pro politické strany a hnutí k podpoře rovnosti žen a mužů
  • Zavést povinné zveřejňování údajů o podílu žen a mužů v rozhodovacích pozicích největších obchodních společností ve výročních zprávách.

 

  • V rámci dotační politiky podporovat také projekty zaměřené na podporu novinářek a novinářů (vč. mentoringu a leadershipu) s cílem vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v oblasti médií.

Přílohou Akčního plánu jsou doporučení adresované politickým stranám a obchodním společnostem za účelem podpory vyššího zastoupení žen a diverzity ve vedení.

Na jednání vlády byly z Akčního plánu vypuštěny jen dva z pětatřiceti bodů - opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů při sestavování kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev a pozitivní opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů při sestavování kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu a zastupitelstva hlavního města Prahy. Tyto dva body navrhl vypustit ministr Dienstbier, protože na jednání nebyla pro jejich schválení dostatečná politická podpora ze strany koaličních ministrů. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X