Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

4. 5. 2016 12:58

Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách

V pondělí 2. května 2016 Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu. Tato Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závažného problému porušování lidských práv. Jejím cílem je nulová tolerance k tomuto násilí a představuje významný krok k tomu, aby se Evropa, ale i svět mimo ni, stal bezpečnějším.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier přijetí této smlouvy vřele přivítal.  „Domácí a genderově podmíněné násilí považuji za závažný společenský problém a porušení základních lidských práv," uvedl k tomu. 

Sám osobně Istanbulskou úmluvu dlouhodobě podporoval a aktivně se zasazoval se o její přijetí Českou republikou.  14. února 2015 - v rámci Mezinárodní dne boje proti násilí na ženách - podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách, za spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising, když se podobně jako celá řada dalších lidí se nechal vyfotit s hashtagem #ZaIstanbul, jenž odkazuje na tuto Istanbulskou úmluvu.

Ministr Dienstbier podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách #ZaIstanbul

V lednu 2016 ministr Dienstbier převzal za vládu petici organizace Amnesty International podporující přijetí Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách i v ČR. Ministr,  do jehož gesce patří i Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR, na setkání s představitelkami nejen Amnesty International ale i dalších ženských organizací a neziskovek připomněl, že vláda se k tomuto úkolu staví kladně. Zdůraznil, že vláda již v loňském roce přijala usnesení, ve kterém přikázala ministerstvu spravedlnosti podepsat tuto Úmluvu do poloviny roku 2016. Samotná ratifikace by měla proběhnout v roce 2018.

Petice Amnesty International proti násilí na ženách předána do rukou ministra Dienstbiera

Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu jako jedna z posledních zemí EU
Česká republika 2. května 2016 podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy, pana Emila Ruffera, Istanbulskou úmluvu. Česká ženská lobby společně s členskými organizacemi (proFem, Český svaz žen, Rosa) se již řadu let snažili o to, aby Istanbulská úmluva byla přijata rovněž v naší zemi. Po zdlouhavém procesu se tak sen stává skutečností.

Přišlo to nakonec o něco málo rychleji, než se čekalo, nicméně nelze se zbavit dojmu, že k urychlení došlo zejména proto, aby Česká republika nebyla posledním státem EU, který k úmluvě přistupuje. Zůstali jsme i tak na chvostě a v současnosti je za námi ze zemí EU už jen Lotyšsko. K dnešnímu dni tak Istanbulskou úmluvu podepsalo celkem 41 států Rady Evropy, z toho ji 21 i ratifikovalo.

Drobné zklamání pak představuje fakt, že Istanbulská úmluva nebyla patrně podepsána bez výjimek, a s napětím čekáme, kde bude Česká republika výjimky vyžadovat.    

Před Českou republikou stojí ale ještě ratifikace úmluvy, a pak samozřejmě i její důsledné naplňování.

„Těší nás, že Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu o něco dříve, než deklarovala a doufáme, že se podaří uspíšit rovněž proces její ratifikace“, uvádí Hana Stelzerová z České ženské lobby.


ČR má Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018

Byť Česká republika podepsla Istanbulskou úmluvu jako jedna z posledních zemí EU, boji proti domácímu násilí se věnuje cíleně již několik let. Vládní kabinet premiéra Bohuslava Sobotky svém zasedání 23. února 2015 schválil Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, který do vlády předkládal ministr  Jiří Dienstbier.

Tento Akční plán představuje strategický dokument vlády pro oblast prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. Realizací opatření uvedených v Akčním plánu by mělo dojít zejména ke zlepšení současné úrovně ochrany osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím (včetně dětí žijících v rodině s výskytem domácího a genderově podmíněného násilí), ke zefektivnění prevence tohoto násilí, k rozvoji vzdělávání příslušných profesí v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí a k podpoře systémové práce s osobami násilnými.

Akční plán bude sloužit k implementaci a dalšímu rozpracování specifických cílů uvedených v oblasti Důstojnost a integrita žen a mužů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která byla schválená usnesením vlády č. 931 (12. 11. 2014).  

Více informací k Akčnímu plánu:
/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X