Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 3. 2017 14:32

Legislativní rada vlády schválila věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Ve čtvrtek 9. března 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu dva body – z toho:

Schválila:
- věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Vyjádřila nesouhlas:
- návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon).


Věcný záměr zákona o sociálním podnikání:
Hlavním cílem zákona bude podpořit rozvoj sektoru sociálního podnikání. Věcný záměr reaguje na potřebu vytvoření jednotného právního prostředí pro sociální podnikání, neboť v současné době panuje v pojetí definičních znaků subjektů sociálního podnikání značná nejednotnost, kdy si jednotlivé ústřední orgány státní správy stanoví vlastní definice sociálních podniků.
Zákon bude legálně definovat sociální podnikání jako podnikatelskou činnost zaměřenou jak na dosahování zisku, tak na společenský prospěch. Zisk ze sociálního podnikání bude nutné z více jak 50 % využít na společensky prospěšnou činnost nebo na další rozvoj sociálního podniku. Sociální podnikání se bude vyznačovat transparentním nakládáním se ziskem a důrazem na dobré mravy vně i uvnitř podniku. Sociální podnikání bude přinášet prospěch sociální i environmentální a bude respektovat místní potřeby.
Věcný záměr předpokládá, že zákon o sociálním podnikání nebude vytvářet novou právní formu, pouze stanoví existujícím osobám podmínky pro získání statusu sociálního podniku, případně integračního sociálního podniku. Tyto statusy budou moci získat jak obchodní korporace, tak neziskové organizace a také fyzické osoby podnikající.
K získání statusu sociálního podniku bude nutné splnit řadu podmínek, které zajistí transparentnost a společenskou prospěšnost sociálních podniků. Osoby, které nebudou mít status vyplývající ze zákona o sociálním podnikání, se nebudou moci označovat jako sociální podniky.
Věcný záměr předpokládá, že se statusem sociálního podniku budou spojeny benefity, jejichž návrh bude připraven ministryní práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ministrem průmyslu a obchodu ve Strategii rozvoje sociálního podnikání do konce roku 2016.
Sociální podnik, mezi jehož zaměstnanci bude alespoň 30 % osob ze skupin znevýhodněných na trhu práce, kterým bude tento podnik kromě placeného zaměstnání zajišťovat psychosociální podporu, bude mít nárok na status integračního sociálního podniku. S ním budou spojeny další benefity nad rámec výhod dostupných běžným sociálním podnikům.
O udělení statusů sociálního podniku a integračního sociálního podniku, stejně jako o jejich odnětí v případě nesplnění podmínek, bude rozhodovat Ministerstvo práce a sociálních věcí ve správním řízení.
Věcný záměr dále předpokládá, že zákonem bude zřízena Rada pro rozvoj sociálního podnikání coby poradní orgán vlády.
Právní regulace sociálních podniků a následné zakotvení konkrétních benefitů pro tyto podniky podpoří iniciativu jednotlivců i komunit zakládat sociální podniky s cílem aktivně řešit problémy v jejich obcích a regionech. Rozvoj sociálních podniků přispěje i k zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a řešení problémů spojených s chudobou a sociálním vyloučením. V neposlední řadě může jasné legislativní ukotvení sociálních podniků usnadnit rozhodování finančních institucí, zda těmto podnikům poskytovat za určitých zvýhodněných podmínek finanční podporu.
Zákon předkládá Úřad vlády ČR -Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády.
LRV doporučila návrh věcného záměru zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon):
Předkládaný návrh zákona vychází z věcného záměru, který vláda schválila svým usnesením č. 559 z 22. června 2016 a bude se vztahovat na postup ministerstev, která vykonávají funkci zakladatelů státních podniků, případně jménem státu vykonávají práva akcionáře nebo společníka ve společnostech ovládaných státem, při výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Zákon upraví zřízení a postavení Vládního výboru pro otázky vlastnické politiky státu, který bude ustaven jako poradní orgán vlády a jeho členy bude jmenovat vláda.
Záměrem zákona není zasahovat do fungování státních podniků a společností s majetkovou účastí státu, nýbrž pouze vytvořit rámec pro vytváření vlastnické politiky státu, a to z pohledu personální problematiky. Cílem zákona je zprůhlednit a sjednotit výkon této dílčí oblasti vlastnické politiky státu, tj. v oblasti nominace osob do funkcí ve státních podnicích a společnostech s majetkovou účastí státu.
Zákon předkládá Ministerstvo financí (MF).
LRV s tímto návrhem zákona vyjádřila nesouhlas.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X