Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

21. 8. 2017 17:04

Výsledky jednání vlády 21. srpna 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii

1. Rámcová pozice k diskusnímu dokumentu k budoucnosti evropské obrany
Předkládá: ministr obrany Martin Stropnický
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise ke vzniku Evropského obranného fondu
Předkládá: ministr obrany Martin Stropnický
Výsledek jednání: Schváleno.

3. Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu
Předkládá: ministr obrany Martin Stropnický
Výsledek jednání: Schváleno.

4. Aktualizace pozičního dokumentu „Posílení obranné a bezpečnostní dimenze EU: pozice a priority České republiky“
Předkládají: ministr obrany Martin Stropnický a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
Výsledek jednání: Schváleno.

5. Informace o stavu čerpání prostředků z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a návrhy opatření pro maximalizaci využití alokace kohezní části CEF
Předkládá: ministr dopravy Dan Ťok
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 815/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
čj. 858/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny“
čj. 745/17 - bod 10 schůze vlády 24.7.2017
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh na zrušení funkce vládního zmocněnce pro spolupráci s Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (GSA)
čj. 839/17 - bod 49 schůze vlády 24.7.2017
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Projekt transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., na národní rozvojovou banku České republiky
čj. 845/17
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh podpory znevýhodněných venkovských oblastí
čj. 852/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Koncepce rodinné politiky
čj. 870/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Záměr právní úpravy sjednocení služeb pro ohrožené děti
čj. 894/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda záměr neschválila.

9. Návrh postupu s ohledem na záměr Českého statistického úřadu ukončit zveřejňování údaje o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře
čj. 821/17
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Zajištění finančních prostředků k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu
čj. 860/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

11. Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
čj. 872/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
čj. 30/17 - bod 3 schůze vlády 10.5.2017
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: Schváleno.

13. Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
čj. 861/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

14. Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
čj. 868/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Návrh na poskytnutí mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Svaz Čechů v Chorvatské republice na dostavbu základní školy J. A. Komenského v Daruvaru
čj. 836/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

16. Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích
čj. 892/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

17. Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020
čj. 896/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

18. Žádost o použití vládní rozpočtové rezervy na speciální vzdělávací potřeby v roce 2017
čj. 898/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání: Schváleno.

19. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 55)
čj. 834/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

20. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o pod-mínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,  a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 265)
čj. 891/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: Schváleno.

23. Informace pro vládu ČR o východiscích budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 - Hlavní teze ČR při vyjednávání SZP po roce 2020
čj. 867/17
Předkládá: Ministerstvo zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

47. Zpráva o rodině (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
čj. 869/17
Předkládá: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

48. Informace o kandidatuře České republiky na konání Světového dne mládeže v roce 2022 v České republice (předložil ministr kultury)
čj. 878/17
Předkládá: Ministerstvo kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

50. Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie
čj. 903/17
Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

51. Návrh na kandidáta vlády ČR na předsedu Národní rozpočtové rady s rozpravou
čj. 910/17
Předkládá: Ministerstvo financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

52. Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí
čj. 913/17
Předkládá: Ministerstvo vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

49. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
čj. 904/17
Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

21. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016
čj. 863/17
Předkládají:ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: Schváleno.

22. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016
čj. 847/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: Schváleno.

24. 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017
čj. 855/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno.

25. Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2018
čj. 871/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno.

26. Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
čj. 842/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno.

27. Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2016
čj. 859/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

28. Návrh na udělení státního vyznamenání České republiky – Medaile Za hrdinství
čj. 833/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

29. O souhlasu s poskytnutím dalších peněžních darů do zahraničí na realizaci Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2017
čj. 900/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

30. Zpráva o aktivitách směřujících k naplnění Národního plánu rozvoje sítí nové generace
čj. 851/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Schváleno.

31. Situační zpráva o stavu plnění opatření (doplňující dokument ke Strategii správy radiového spektra ze dne 3. června 2015)
čj. 849/17
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikač-ního úřadu
Výsledek jednání: Projednávání bylo odloženo.

32. Změna Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů
čj. 832/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Schváleno.

33. Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018 - 2030
čj. 893/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

34. Návrh na sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království při rozvoji mírového využití jaderné energie
čj. 881/17
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

35. Návrh na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s genetickým testováním pro zdravotní účely
čj. 897/17
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

36. Návrh na sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)
čj. 824/17
Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

37. Návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
čj. 835/17
Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

38. Návrh na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (6. – 16. září 2017, Ordos, Čínská lidová republika)
čj. 853/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

39. Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k infor-macím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a 3. zasedání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (11. – 15. září 2017, Budva, Černá Hora)
čj. 866/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

40. Návrh na obeslání 61. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 18. 9. – 22. 9. 2017 ve Vídni
čj. 879/17
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání: Schváleno.

41. Návrh na obeslání XI. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace, jmenování delegace České republiky a stanovení zásad jejího postupu
čj. 902/17
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

42. Návrh na uskutečnění společného zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky v Lednici dne 4. září 2017
čj. 885/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

43. Účast předsedy vlády na setkání ve Slavkovském formátu za účasti prezidenta Francouzské republiky E. Macrona v Salcburku v Rakouské republice ve dnech 23.–24. srpna 2017
čj. 886/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

44. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Jordánského hášimovského království Haniho Fawziho Al Mulkiho v České republice ve dnech 21.–24. srpna 2017
čj. 884/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

45. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Portugalské republiky Augusta Santose Silvy v České republice ve dnech 27.–29. srpna 2017
čj. 883/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

46. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí České republiky v Polské republice dne 7. srpna 2017
čj. 882/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2017)
čj. 862/17
Předkládá: ministr financí

2. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2017
čj. 856/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. 4. Zpráva o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu
čj. 846/17
Předkládá: předseda vlády

4. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 30. června 2017
čj. 825/17
Předkládá: ministr vnitra

5. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. července 2017
čj. 899/17
Předkládá: ministr vnitra

6. Informace o zabezpečení výdajů na společné vzdělávání v roce 2017
čj. 854/17
Předkládá: ministr financí

7. Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření
čj. 857/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

8. Roční zpráva o činnosti Stálého výboru pro jadernou energetiku za období leden 2016 – leden 2017
čj. 895/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
čj. 826/17
Předkládá: ministr dopravy

10. Informace o stavu přípravy a realizace dálnice D35 v Pardubickém kraji
čj. 848/17
Předkládá: ministr dopravy

11. Zpráva o pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2016
čj. 843/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

12. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Optimalizační projekt informační podpory Policie ČR“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 864/17
Předkládá: ministr vnitra

13. Vybudování univerzálního prostředí pro provoz aplikací a poskytování služeb (UPAAS)
čj. 901/17
Předkládá: ministr vnitra

14. Nadlimitní veřejná zakázka „Generální oprava OBOGS - OBIGGS“
čj. 888/17
Předkládá: ministr obrany

15. Osobní padáky - nákup
čj. 889/17
Předkládá: ministr obrany

16. Informace o veřejné zakázce „IMPLEMENTACE IEG-B a IEG-C (IEG - Information Exchange Gateway)“
čj. 890/17
Předkládá: ministr obrany

17. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2016 a 2017
čj. 874/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

18. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 17. července 2017 v Bruselu
čj. 887/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

19. Informace o průběhu a výsledcích 70. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se konalo ve dnech 22.–31. května 2017 v Ženevě
čj. 841/17
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie