Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 5. 2011 10:28

K důchodové reformě bylo možné posílat připomínky

Důchodová reforma - ilustrační obrázek
Důchodová reforma se 23. května 2011 dostala do připomínkového řízení. K materiálu bylo možné se vyjádřit do 20. června 2011.

Ministerstvo financí zpracovalo paragrafové znění návrhu zákona o důchodovém spoření a návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření. Vláda tento úkol uložila rezortu v dubnu na základě svého programového prohlášení.


Celý materiál návrhu reformy důchodového systému včetně důvodových a předkládacích zpráv naleznete zde.


Podoba reformy vyplývá z hlavních principů, které schválil Nečasův kabinet začátkem dubna. Její přípravě předcházely porady ekonomických ministrů i vrcholná jednání koaličních partnerů. Podobou reformy se již dříve detailně zabývala též Národní ekonomická rada vlády či Poradní expertní sbor ministrů financí a práce a sociálních věcí. S návrhy jsou také seznámeni zástupci odborů a zástupci zaměstnavatelů.

Provedení reformy penzijního systému si vláda Petra Nečase uložila jako jednu z předních priorit. Klade si za cíl dosáhnout především dlouhodobé fiskální udržitelnosti systému a zároveň posílit kapitálovou složku jako zdroje důchodů. Je tedy nutné zvýšit diverzifikaci příjmů a doplnit stávající systém možnostmi soukromých úspor.

Druhý pilíř důchodové reformy

V připomínkovém řízení se ve stejné době nacházely i dva návrhy ministerstva financí, které se vztahují k druhému pilíři důchodové reformy. Ten představuje dobrovolné spoření spočívající ve vyvázání části prostředků z prvního pilíře. K návrhu zákona o důchodovém spoření a návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření je možné se vyjádřit až do 20. června tohoto roku, a to na adresu irena.kubatova@mfcr.cz.

Vstup do druhého pilíře bude dobrovolný. Rozhodnout se pro něj bude možné před dosažením 35 let věku. Lidé starší této věkové hranice, kteří budou mít zájem též spořit prostřednictvím druhého pilíře penzijní reformy, budou mít možnost tak učinit ještě 6 měsíců od okamžiku spuštění reformy. Rozhodnutí pak bude nevratné a účastník pojištění nebude moci do pilíře vstoupit, ale ani z něj vystoupit.

Díky druhému pilíři tak lidem, kteří pobírají alespoň průměrnou mzdu, vznikne možnost pobírat ve stáří vyšší penzi, než nabízí stávající průběžný systém.

V současnosti lidé odvádí na důchody 28 procent své hrubé mzdy. Nyní vzniká možnost odvádět jen 25 procent a zbylé tři procenta pak odvádět do penzijního fondu podle vlastního výběru společně s dalšími dvěma procenty ze mzdy. Celková výše odvodu pojistného do druhého pilíře tedy bude 5 procent ze mzdy.

Investice budou spravovat penzijní společnosti, se kterými pojištěnci uzavřou smlouvu. Ty budou nabízet čtyři investiční profily, které se budou lišit mírou investičního limitu a strukturou spravovaného portfolia.K důchodové reformě je možné posílat připomínky - ilustrační foto

Podle typu profilu se také liší výnosnost a riziko investice. Klient ale bude moci v průběhu spoření mezi jednotlivými profily přecházet dle vlastního uvážení ekonomické situace.

V nabídce společností tak budou profily konzervativní, vyvážený, dynamický a všeobecný, který bude investovat pouze do státních dluhopisů České republiky. Výše maximálních poplatků se bude podle typu profilu pohybovat od 0,4 do 0,6 procenta spořené částky.

Pro minimalizaci obchodních nákladů penzijních společností bude trh finančních zprostředkovatelů přísně regulován.

Lidé, kteří do druhého pilíře vstoupí, tak budou svůj důchod dostávat ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Důchod z prvního pilíře penzijního systému jim bude vyplácet na základě standardních mechanismů Česká správa sociálního zabezpečení. Zároveň ale budou dostávat peníze z penzijní společnosti. Výplaty z prvního a druhého pilíře nebudou nijak podmíněny a budou probíhat zcela nezávisle.

Tři varianty spoření

Všichni, kdo si zvolí důchodové spoření ve druhém pilíři, budou moci vybírat ze tří variant výplaty důchodu z naspořených peněz.

  • První variantou bude výplata doživotní penze. Klientovi bude penzijní společnost vyplácet starobní důchod až do doby jeho úmrtí. Podmínky vyplývající z této varianty jsou srovnatelné s výplatou důchodu od státu. Stejným způsobem bude vyplácená částka podléhat i valorizaci.
  • Další variantou je výplata důchodu s pozůstalostní penzí po dobu tří let ode dne úmrtí účastníka pojištění. Klient, který se pro tuto možnost rozhodne, tak bude pobírat o něco menší důchod než v případě varianty ve formě doživotní anuity, ale zajistí měsíční výplatu ve stejné výši někomu ze svých blízkých v dalších třech letech od své smrti.
  • Jako třetí způsob vyplácení důchodu může účastník zvolit rentu na dobu dvaceti let. Naspořené prostředky jsou tak rozpočítány a po dobu dvaceti let postupně vypláceny. V případě smrti příjemce tak výplata stále trvá a je následně postoupena dědicům pojištěnce. Ten, kdo se rozhodne pro tuto variantu, má jistotu, že veškeré uspořené prostředky budou vyplaceny. Naopak v případě uplynutí této dvacetileté lhůty je důchodce nucen pobírat pouze státní důchod.

Transformační náklady

Aby mohl druhý pilíř vzniknout, bude potřeba vynaložit tzv. transformační náklady. Ty jsou nutné vzhledem k výpadku příjmů do prvního pilíře a jejich přesunu právě do druhého pilíře. Tyto náklady budou ale pouze dočasné. Následně budou kompenzovány snížením na výdajové straně vzhledem ke krácení důchodů příjemců důchodů z druhého pilíře.

Tyto náklady pokryjí zdroje plynoucí ze sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty. Negativní dopady tohoto sjednocení budou kompenzovány jednak standardními mechanismy jako například zvýšením důchodů či zvýšením životního minima, tak opatřeními, kterými je třeba zvýšení slevy na dani na dítě.K důchodové reformě je možné posílat připomínky - ilustrační foto

Třetí pilíř – doplňkové spoření

Třetí pilíř důchodového systému pak vyplývá z návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Na jeho základě dojde k oddělení majetku akcionářů penzijních fondů a majetku účastníků penzijního spoření.

Díky tomuto návrhu budou mít klienti možnost volby mezi jednotlivými investičními strategiemi. Zavedením doplňkového penzijního spoření by mělo dojít k uzavření stávajícího systému penzijního připojištění se státním příspěvkem. To znamená, že nebudou moci být uzavírány nové smlouvy v tomto připojištění a jeho stávajícím účastníkům bude umožněno buď setrvání v tzv. transformovaném fondu, anebo dobrovolný přechod do nového doplňkového penzijního spoření podle jejich rozhodnutí.

Účastníci stávajícího systému zároveň nebudou povinni do nového systému penzijního připojištění přecházet. Majetek současných penzijních fondů a klientů bude na základě tzv. transformačního projektu oddělen. Prostředky, které účastník do fondu vloží a jim odpovídající aktiva budou převedena do transformovaného fondu spravovaného penzijní společností. Ta bude po získání potřebných povolení nástupcem penzijního fondu.

O státní příspěvky účastníci doplňkového spoření nepřijdou. Systém poskytování státního příspěvku a daňových motivačních prvků bude zachován. Stejně tak bude i nadále možné, aby účastníkovi přispíval jeho zaměstnavatel.

Nově dojde ke změně poskytování výše státního příspěvku, která má za úkol více motivovat účastníky k přispívání vyšších částek, čímž dojde k akumulaci dostatečného kapitálu pro vytvoření doplňkového příjmu v důchodovém věku.

Mezigenerační bonus

Reforma nabízí i mezigenerační bonus pro ty, kteří by chtěli na starobní důchod přispívat také svým rodičům. Bude tak možné převést částku ve výši jednoho procenta svého hrubého příjmu.

Vzhledem k tomu, že je tento bonus plně dotován státem, tak se klientům fakticky nesníží spoření na důchod ani nebude částka odečtena z čisté mzdy.

Proč je nutná důchodová reforma?

  • Provést reformu penzijního systému je nutné zejména kvůli demografickému vývoji, ze kterého vyplývá, že průměrná délka dožití se stále zvyšuje a porodnost zůstává nízká. Zároveň se tak snižuje počet pracujících, kteří na stávající důchodce přispívají. Dříve na jednoho občana pobírajícího starobní důchod vydělávali čtyři lidé, nyní se jejich počet snížil na pouhé dva. Vzhledem k tomuto demografickému trendu by tak za třicet let nastala situace, kdy by na jednoho penzistu vycházel pouze jeden pracující člověk.

  • Takzvanou malou důchodovou reformu, která je reakcí na nález Ústavního soudu, vláda schválila již v únoru a v polovině května tohoto roku ji prosadila ve sněmovně. Zabývá se především dílčími parametrickými změnami základního důchodového pojištění, které mají přispět ke zlepšení finanční udržitelnosti současného důchodového systému a k zpřísnit současné právní úpravy.

  • Návrh z dílny ministerstva práce a sociálních věcí tak nově upravuje stanovení výpočtového základu starobních důchodů. Pojištěnci s vyššími příjmy tak budou pobírat více peněz i v penzi. Malá důchodová reforma ale zároveň garantuje lidem z nižších příjmových skupin, že jejich důchody neklesnou. Zavádí také nový princip valorizací či zpřísnění podmínek pobírání vdovských a vdoveckých důchodů. Jedním z jejích hlavních bodů je rovněž změna mechanismu zvyšování věku odchodu do důchodu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Odkazy

Důchodová kalkulačka spočtěte si předpokládaný měsíční důchod

Co je to?

I. pilíř - Stávající povinný průběžný státní systém do kterého je odváděn příspěvek na důchodové pojištění v zákonem stanovené výši.

II. pilíř - Dobrovolné spoření které spočívá ve vyvázání prostředků z I. pilíře ve výši 3% z vyměřovacího základu a k tomu povinné doplnění dalších 2% z vyměřovacího základu.

III. pilíř - Existující dobrovolné penzijní připojištění a daňově zvýhodněné životní pojištění.

Opt-out - Přesun části pojistného z I. do II. pilíře.

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie